نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب سنتز سبز و سه‌جزیی ایزوکسازولون‌ها با استفاده از نور طبیعی خورشید و بررسی فعالیت ضد باکتری آنها [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 125-148]
 • آریل آلدهید سنتز سبز و سه‌جزیی ایزوکسازولون‌ها با استفاده از نور طبیعی خورشید و بررسی فعالیت ضد باکتری آنها [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 125-148]
 • آشکارسازمادون قرمز طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 149-164]
 • آکریل آمید تهیه هیدروژل ماکرو متخلخل جدید با استفاده از الگوی امولسیون با فاز درونی بالا (HIPEs) و بررسی رهایش کنترل شده داروی دوکسوروبیسین [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 251-270]
 • آلیسین بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 107-124]
 • آلفا-آمیلاز بررسی اثرات ضد دیابتی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی صمغ سه گونه گیاهی در ایران [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 289-302]
 • آلفا-گلوکوزیداز بررسی اثرات ضد دیابتی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی صمغ سه گونه گیاهی در ایران [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 289-302]
 • آلومینا طراحی تکنیکی برای حرکت القایی نانوذرات جهت استخراج و اندازه‌گیری کادمیوم (II)، جیوه (III) و سرب (II) در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از آلومینای اصلاح‌شده با کیتوسان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 123-144]
 • آمینواسید سنتز و شناسایی کمپلکس سیکلومتاله پالادیوم (II) حاوی لیگاند تیروزین: مطالعات تجربی و نظری برهمکنش با ماکرومولکول های زیستی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 217-234]
 • آمینو اسید ارزیابی قدرت جذب وجداسازی آمینو اسیدها (Arg.و .Glu) توسط اگزروژل تترااتوکسی اورتو‌سیلان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 47-62]
 • آموکسی سیلین تعیین خصوصیات جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی کربن فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 9-30]
 • آمونیوم نیترات آشکارسازی غیرمخرب پیش ماده انفجاری آمونیوم نیترات پنهان شده در پوشش‌های پلیمری توسط طیف‌سنجی رامان عمیق [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 187-206]
 • آنغوزه بررسی اثرات ضد دیابتی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی صمغ سه گونه گیاهی در ایران [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 289-302]

ا

 • اتیلن گلیکول اثر افزودنی‌های اتیلن‌گلیکول و دی‌اتیلن‌گلیکول بر کیفیت پوشش نیکل بر روی استیل 316 به روش رسوب‌دهی الکترولیتی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 145-160]
 • اثر ضدایدز تهیه مشتقات ایمیدو دی کربونیک دی آمید به روش مایکروویو با استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه (LDHs) به عنوان کاتالیزوری کارآمد و بررسی اثر ضدایدز آن ها: مطالعه تجربی و نظری [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 199-216]
 • ایزوکسازول-5(H4)-اون سنتز سبز و سه‌جزیی ایزوکسازولون‌ها با استفاده از نور طبیعی خورشید و بررسی فعالیت ضد باکتری آنها [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 125-148]
 • استخراج فاز جامد مغناطیسی استخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت‌ گرافن اکسیدمغناطیسی و طیف‌سنجی تحرک یونی در تعیین بوپروپیون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 9-26]
 • استخراج فاز جامد مغناطیسی سنتز و شناسایی نانو اکسید نیکل مغناطیسی برای استخراج فاز جامد مغناطیسی جم فیبروزیل و اندازه گیری آن توسط دستگاه طیف سنج UV-Vis [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 323-342]
 • اسید فسفومولیبدیک تولید بیودیزل با استفاده از نانوکامپوزیت جدیدی از چارچوب آلی-فلزی مبتنی بر Fe (ΙΙΙ) و اسید فسفومولیبدیک به عنوان یک کاتالیزور سبز و ناهمگن [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 31-50]
 • اصلاح اکسید نیکل سنتز و شناسایی نانو اکسید نیکل مغناطیسی برای استخراج فاز جامد مغناطیسی جم فیبروزیل و اندازه گیری آن توسط دستگاه طیف سنج UV-Vis [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 323-342]
 • اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم سنتز نانوذرات جاسازی‌شده در پلیمر: نانوساختار پلی‌آنیلین/تری‌‌اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم مغناطیسی برای حذف پلی‌فنول‌ها از پساب‌های لبنی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 29-46]
 • اکسیداسیون فنتون بررسی تخریب پی نیتروفنول در راکتور بستر پر شده چرخان در حضور واکنشگر فنتون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 79-98]
 • اکسید گرافن توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با اکسید گرافن عاملدار شده با D-پنیسیل آمین [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 71-90]
 • اگزروژل تترااتوکسی اورتو‌سیلان (TEOS) ارزیابی قدرت جذب وجداسازی آمینو اسیدها (Arg.و .Glu) توسط اگزروژل تترااتوکسی اورتو‌سیلان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 47-62]
 • ایلید پایدار فسفر سنتز، شناسایی و مطالعه بلورنگاری پرتو ایکس ایلید پایدار دی‌ترشیو‌بوتیل-2-(2-ایندولینون-1-ایل)-3-(تری‌متوکسی فسفوران ایلیدن) بوتان‌دیوآت [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 147-158]
 • الکترود TiO2-MWCNT/Ti مطالعه اسپکتروفوتومتری سینتیک تخریب فوتوالکتروکاتالیستی 4-نیتروفنول بر مبنای الکترود TiO2-MWCNT/Ti با استفاده از روش تفکیک منحنی چند متغییره- حداقل مربعات متناوب [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 235-250]
 • الکترود اصلاح شده توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با اکسید گرافن عاملدار شده با D-پنیسیل آمین [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 71-90]
 • الکتروشیمی بررسی رفتار الکتروشیمیایی کورکومین در مخلوط حلال آب و اتانول با استفاده از روش‌‌ ولتامتری چرخه‌‌ای و محاسبات شیمی کوانتومی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 207-224]
 • ایمیدو دی کربونیک دی آمید تهیه مشتقات ایمیدو دی کربونیک دی آمید به روش مایکروویو با استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه (LDHs) به عنوان کاتالیزوری کارآمد و بررسی اثر ضدایدز آن ها: مطالعه تجربی و نظری [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 199-216]
 • امولسیون با فاز درونی بالا تهیه هیدروژل ماکرو متخلخل جدید با استفاده از الگوی امولسیون با فاز درونی بالا (HIPEs) و بررسی رهایش کنترل شده داروی دوکسوروبیسین [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 251-270]
 • اورموسیل‌‌ ارزیابی قدرت جذب وجداسازی آمینو اسیدها (Arg.و .Glu) توسط اگزروژل تترااتوکسی اورتو‌سیلان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 47-62]

ب

 • بازدارنده خوردگی تهیه بازهای شیف جدید برپایه تیوسمی کاربازید و بررسی خواص بازدارندگی آنها بر خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 99-124]
 • بازده نوری سنتز، شناسایی و مطالعات نوری کمپلکس جدیدی از دی اورگانو قلع با لیگاند آنتراسن-9-کربوکسیلیک اسید به عنوان پیش ماده برای ساخت دیود نورگسیل آلی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 177-198]
 • برگ اوکالیپتوس تعیین خصوصیات جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی کربن فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 9-30]
 • بیسموت فریت تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 107-122]
 • بلورنگاری پرتو ایکس سنتز، شناسایی و مطالعه بلورنگاری پرتو ایکس ایلید پایدار دی‌ترشیو‌بوتیل-2-(2-ایندولینون-1-ایل)-3-(تری‌متوکسی فسفوران ایلیدن) بوتان‌دیوآت [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 147-158]
 • بوپروپیون استخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت‌ گرافن اکسیدمغناطیسی و طیف‌سنجی تحرک یونی در تعیین بوپروپیون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 9-26]
 • بیودیزل تهیه و شناسایی نانو ذرات روی اکسید دوپه شده با کبالت به روش مایکروویو و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر برای تولید بیودیزل از روغن سویا [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 27-44]
 • بیودیزل تولید بیودیزل با استفاده از نانوکامپوزیت جدیدی از چارچوب آلی-فلزی مبتنی بر Fe (ΙΙΙ) و اسید فسفومولیبدیک به عنوان یک کاتالیزور سبز و ناهمگن [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 31-50]
 • بیوکامپوزیت ساخت بیوکامپوزیت شیشه زیست فعال 58S/ کیتوسان/ زئولیت 13X با استفاده از روش فاز مایع [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 195-210]

پ

 • پالاداسیکل سنتز و شناسایی کمپلکس سیکلومتاله پالادیوم (II) حاوی لیگاند تیروزین: مطالعات تجربی و نظری برهمکنش با ماکرومولکول های زیستی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 217-234]
 • پانسوآ رد و سان ست یلو ‏ بررسی ترمودینامیکی مایسلی شدن سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برمید ‏درمخلوط های متانول/ ‌‌اتانول/ پروپانول + آب و رنگینه های سان ست یلو /پانسوآ رد ‏با استفاده از هدایت سنجی ‏ [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 159-172]
 • پتانسیل استاندارد ردوکس بررسی رفتار الکتروشیمیایی کورکومین در مخلوط حلال آب و اتانول با استفاده از روش‌‌ ولتامتری چرخه‌‌ای و محاسبات شیمی کوانتومی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 207-224]
 • پتیدین هیدروکلراید تعیین مقدار آلکالوئیدهای پتیدین هیدروکلراید و تبائین به روش نورتابی شیمیایی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 83-106]
 • پروپانول بررسی ترمودینامیکی مایسلی شدن سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برمید ‏درمخلوط های متانول/ ‌‌اتانول/ پروپانول + آب و رنگینه های سان ست یلو /پانسوآ رد ‏با استفاده از هدایت سنجی ‏ [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 159-172]
 • پساب صنعتی لبنیات سنتز درجا نانوذرات جاسازی شده در پلیمر : نانوساختار پلی آنیلین- گرافن اکسید مغناطیسی برای حذف اسیدهای چرب از پساب های لبنی [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 211-228]
 • پساب صنعتی لبنیات سنتز نانوذرات جاسازی‌شده در پلیمر: نانوساختار پلی‌آنیلین/تری‌‌اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم مغناطیسی برای حذف پلی‌فنول‌ها از پساب‌های لبنی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 29-46]
 • پلی‌اتیلن چگالی بالا آشکارسازی غیرمخرب پیش ماده انفجاری آمونیوم نیترات پنهان شده در پوشش‌های پلیمری توسط طیف‌سنجی رامان عمیق [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 187-206]
 • پلاتین سنتز، شناسایی و مطالعات برهمکنش با DNA کمپلکسهای پلاتینی با لیگاند ایمینی فروسن [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 225-240]
 • پلی(استایرن-کو-مالئیک انیدرید) تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه پلی(استایرن-کو-مالئیک انیدرید) به عنوان کاتالیزگرموثر برای سنتز مشتقات 3،2-دی هیدرو کینازولین-4(1H)-اون [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 51-70]
 • پلی‌اکسومتالات اصلاح نانوذرات کربن فعال مغناطیسی با فسفوتنگستات به‌ منظور کاربرد فتوکاتالیستی تحت تابش نورخورشید و مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 45-62]
 • پلی آنیلین طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 149-164]
 • پلی‌پروپیلن آشکارسازی غیرمخرب پیش ماده انفجاری آمونیوم نیترات پنهان شده در پوشش‌های پلیمری توسط طیف‌سنجی رامان عمیق [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 187-206]
 • پلی پیرول سنتزو بررسی کامپوزیت های پلی پیرول /پودر پوست انارو کاربرد آن برای حذف فلزات سنگین از آب [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 63-82]
 • پلیمر رسانا طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 149-164]
 • پلیمر هادی پلی‌آنیلین سنتز درجا نانوذرات جاسازی شده در پلیمر : نانوساختار پلی آنیلین- گرافن اکسید مغناطیسی برای حذف اسیدهای چرب از پساب های لبنی [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 211-228]
 • پلیمر‌هادی پلی‌آنیلین سنتز نانوذرات جاسازی‌شده در پلیمر: نانوساختار پلی‌آنیلین/تری‌‌اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم مغناطیسی برای حذف پلی‌فنول‌ها از پساب‌های لبنی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 29-46]
 • پی نیتروفنول بررسی تخریب پی نیتروفنول در راکتور بستر پر شده چرخان در حضور واکنشگر فنتون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 79-98]
 • پودر پوست انار سنتزو بررسی کامپوزیت های پلی پیرول /پودر پوست انارو کاربرد آن برای حذف فلزات سنگین از آب [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 63-82]
 • پورفیرین سنتز و شناسایی بیوپلیمر کیتوسان اصلاح شده با پورفیرین و کاربرد آن در تخریب متیلن بلو تحت تابش نور مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 173-186]
 • پورفیرین سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/SiO2/TiO2/CoIIITHPP به عنوان کاتالیزگر در واکنش کمولومینسانس سیستم H2O2-لومینول [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 91-106]
 • پوشش نیکل اثر افزودنی‌های اتیلن‌گلیکول و دی‌اتیلن‌گلیکول بر کیفیت پوشش نیکل بر روی استیل 316 به روش رسوب‌دهی الکترولیتی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 145-160]

ت

 • تبائین تعیین مقدار آلکالوئیدهای پتیدین هیدروکلراید و تبائین به روش نورتابی شیمیایی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 83-106]
 • تترا دسیل تری متیل آمونیوم برومید بررسی ترمودینامیکی مایسلی شدن سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برمید ‏درمخلوط های متانول/ ‌‌اتانول/ پروپانول + آب و رنگینه های سان ست یلو /پانسوآ رد ‏با استفاده از هدایت سنجی ‏ [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 159-172]
 • تخریب سنتز و شناسایی بیوپلیمر کیتوسان اصلاح شده با پورفیرین و کاربرد آن در تخریب متیلن بلو تحت تابش نور مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 173-186]
 • تخریب رنگ آزروبین تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 107-122]
 • تخریب ‌فتوکاتالیستی اصلاح نانوذرات کربن فعال مغناطیسی با فسفوتنگستات به‌ منظور کاربرد فتوکاتالیستی تحت تابش نورخورشید و مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 45-62]
 • ترانس استری شدن تهیه و شناسایی نانو ذرات روی اکسید دوپه شده با کبالت به روش مایکروویو و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر برای تولید بیودیزل از روغن سویا [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 27-44]
 • تری‌متیل فسفیت سنتز، شناسایی و مطالعه بلورنگاری پرتو ایکس ایلید پایدار دی‌ترشیو‌بوتیل-2-(2-ایندولینون-1-ایل)-3-(تری‌متوکسی فسفوران ایلیدن) بوتان‌دیوآت [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 147-158]
 • تصفیه آب بررسی تخریب پی نیتروفنول در راکتور بستر پر شده چرخان در حضور واکنشگر فنتون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 79-98]
 • تغییرات سطحی شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 به عنوان یک جاذب مؤثر و قابل بازیافت به منظور حذف سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 125-146]
 • تفکیک زمانی آشکارسازی غیرمخرب پیش ماده انفجاری آمونیوم نیترات پنهان شده در پوشش‌های پلیمری توسط طیف‌سنجی رامان عمیق [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 187-206]

ث

 • ثعلب بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 107-124]

ج

 • جابجایی فضایی آشکارسازی غیرمخرب پیش ماده انفجاری آمونیوم نیترات پنهان شده در پوشش‌های پلیمری توسط طیف‌سنجی رامان عمیق [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 187-206]
 • جا به جایی شناساگر طراحی یک حسگر شیمیایی جدید برای شناسایی و اندازه‌گیری اسید سیتریک با استفاده از روش جا به جایی شناساگر [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 165-180]
 • جاذب تعیین خصوصیات جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی کربن فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 9-30]
 • جداسازی مغناطیسی شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 به عنوان یک جاذب مؤثر و قابل بازیافت به منظور حذف سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 125-146]
 • جذب سنتز و شناسایی بیوپلیمر کیتوسان اصلاح شده با پورفیرین و کاربرد آن در تخریب متیلن بلو تحت تابش نور مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 173-186]
 • جذب ارزیابی قدرت جذب وجداسازی آمینو اسیدها (Arg.و .Glu) توسط اگزروژل تترااتوکسی اورتو‌سیلان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 47-62]
 • جذب سطحی تعیین خصوصیات جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی کربن فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 9-30]
 • جذب سطحی سنتز و شناسایی نانو اکسید نیکل مغناطیسی برای استخراج فاز جامد مغناطیسی جم فیبروزیل و اندازه گیری آن توسط دستگاه طیف سنج UV-Vis [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 323-342]
 • جم فیبروزیل سنتز و شناسایی نانو اکسید نیکل مغناطیسی برای استخراج فاز جامد مغناطیسی جم فیبروزیل و اندازه گیری آن توسط دستگاه طیف سنج UV-Vis [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 323-342]
 • جیوه طراحی تکنیکی برای حرکت القایی نانوذرات جهت استخراج و اندازه‌گیری کادمیوم (II)، جیوه (III) و سرب (II) در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از آلومینای اصلاح‌شده با کیتوسان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 123-144]

چ

 • چارچوب آلی-فلزی تولید بیودیزل با استفاده از نانوکامپوزیت جدیدی از چارچوب آلی-فلزی مبتنی بر Fe (ΙΙΙ) و اسید فسفومولیبدیک به عنوان یک کاتالیزور سبز و ناهمگن [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 31-50]

ح

 • حذف اسیدهای چرب سنتز درجا نانوذرات جاسازی شده در پلیمر : نانوساختار پلی آنیلین- گرافن اکسید مغناطیسی برای حذف اسیدهای چرب از پساب های لبنی [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 211-228]
 • حذف پلی‌فنول‌ها سنتز نانوذرات جاسازی‌شده در پلیمر: نانوساختار پلی‌آنیلین/تری‌‌اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم مغناطیسی برای حذف پلی‌فنول‌ها از پساب‌های لبنی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 29-46]
 • حذف مؤثر شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 به عنوان یک جاذب مؤثر و قابل بازیافت به منظور حذف سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 125-146]
 • حساس کننده تعیین مقدار آلکالوئیدهای پتیدین هیدروکلراید و تبائین به روش نورتابی شیمیایی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 83-106]
 • حمام واتس اثر افزودنی‌های اتیلن‌گلیکول و دی‌اتیلن‌گلیکول بر کیفیت پوشش نیکل بر روی استیل 316 به روش رسوب‌دهی الکترولیتی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 145-160]

د

 • دی‌اتیلن گلیکول اثر افزودنی‌های اتیلن‌گلیکول و دی‌اتیلن‌گلیکول بر کیفیت پوشش نیکل بر روی استیل 316 به روش رسوب‌دهی الکترولیتی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 145-160]
 • داروی ضد سرطان تهیه هیدروژل ماکرو متخلخل جدید با استفاده از الگوی امولسیون با فاز درونی بالا (HIPEs) و بررسی رهایش کنترل شده داروی دوکسوروبیسین [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 251-270]
 • داکینگ مولکولی تهیه مشتقات ایمیدو دی کربونیک دی آمید به روش مایکروویو با استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه (LDHs) به عنوان کاتالیزوری کارآمد و بررسی اثر ضدایدز آن ها: مطالعه تجربی و نظری [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 199-216]
 • داکینگ مولکولی سنتز و شناسایی کمپلکس سیکلومتاله پالادیوم (II) حاوی لیگاند تیروزین: مطالعات تجربی و نظری برهمکنش با ماکرومولکول های زیستی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 217-234]
 • دی‌ترشیوبوتیل استیلن دی‌کربوکسیلات سنتز، شناسایی و مطالعه بلورنگاری پرتو ایکس ایلید پایدار دی‌ترشیو‌بوتیل-2-(2-ایندولینون-1-ایل)-3-(تری‌متوکسی فسفوران ایلیدن) بوتان‌دیوآت [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 147-158]
 • دیود نورگسیل آلی سنتز، شناسایی و مطالعات نوری کمپلکس جدیدی از دی اورگانو قلع با لیگاند آنتراسن-9-کربوکسیلیک اسید به عنوان پیش ماده برای ساخت دیود نورگسیل آلی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 177-198]

ر

 • راکتور بستر پرشده چرخان بررسی تخریب پی نیتروفنول در راکتور بستر پر شده چرخان در حضور واکنشگر فنتون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 79-98]
 • رُدامین 6G تعیین مقدار آلکالوئیدهای پتیدین هیدروکلراید و تبائین به روش نورتابی شیمیایی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 83-106]
 • رسوب‌دهی الکتروفورتیک مطالعه اسپکتروفوتومتری سینتیک تخریب فوتوالکتروکاتالیستی 4-نیتروفنول بر مبنای الکترود TiO2-MWCNT/Ti با استفاده از روش تفکیک منحنی چند متغییره- حداقل مربعات متناوب [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 235-250]
 • رسوب‌دهی الکترولیتی اثر افزودنی‌های اتیلن‌گلیکول و دی‌اتیلن‌گلیکول بر کیفیت پوشش نیکل بر روی استیل 316 به روش رسوب‌دهی الکترولیتی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 145-160]
 • رنگدانه فنل فتالئین تهیه نانوجاذب سیلیکاتی SBA-16 به روش سبز از ساقه گیاه نی، استفاده از آن جهت حذف آلاینده فنل-فتالئین و بررسی عوامل موثر به روش RSM [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 271-288]
 • رهایش آهسته تهیه هیدروژل ماکرو متخلخل جدید با استفاده از الگوی امولسیون با فاز درونی بالا (HIPEs) و بررسی رهایش کنترل شده داروی دوکسوروبیسین [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 251-270]
 • روش سبز تهیه نانوجاذب سیلیکاتی SBA-16 به روش سبز از ساقه گیاه نی، استفاده از آن جهت حذف آلاینده فنل-فتالئین و بررسی عوامل موثر به روش RSM [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 271-288]
 • روش فاز مایع ساخت بیوکامپوزیت شیشه زیست فعال 58S/ کیتوسان/ زئولیت 13X با استفاده از روش فاز مایع [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 195-210]
 • روغن در آب تهیه هیدروژل ماکرو متخلخل جدید با استفاده از الگوی امولسیون با فاز درونی بالا (HIPEs) و بررسی رهایش کنترل شده داروی دوکسوروبیسین [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 251-270]

ز

 • زردچوبه بررسی رفتار الکتروشیمیایی کورکومین در مخلوط حلال آب و اتانول با استفاده از روش‌‌ ولتامتری چرخه‌‌ای و محاسبات شیمی کوانتومی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 207-224]
 • زئولیت ساخت بیوکامپوزیت شیشه زیست فعال 58S/ کیتوسان/ زئولیت 13X با استفاده از روش فاز مایع [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 195-210]

س

 • ساقه نی تهیه نانوجاذب سیلیکاتی SBA-16 به روش سبز از ساقه گیاه نی، استفاده از آن جهت حذف آلاینده فنل-فتالئین و بررسی عوامل موثر به روش RSM [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 271-288]
 • سیتریک اسید طراحی یک حسگر شیمیایی جدید برای شناسایی و اندازه‌گیری اسید سیتریک با استفاده از روش جا به جایی شناساگر [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 165-180]
 • سدیم آلژینات تهیه هیدروژل ماکرو متخلخل جدید با استفاده از الگوی امولسیون با فاز درونی بالا (HIPEs) و بررسی رهایش کنترل شده داروی دوکسوروبیسین [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 251-270]
 • سرب طراحی تکنیکی برای حرکت القایی نانوذرات جهت استخراج و اندازه‌گیری کادمیوم (II)، جیوه (III) و سرب (II) در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از آلومینای اصلاح‌شده با کیتوسان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 123-144]
 • سرب دو ظرفیتی شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 به عنوان یک جاذب مؤثر و قابل بازیافت به منظور حذف سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 125-146]
 • سرطان روده بررسی نتایج حاصل از مشتقات دارویی کرومن و تاثیر آنها بر سرطان کولون [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 181-194]
 • سل ژل تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 107-122]
 • سل-ژل احتراقی سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات اسپینلی پایه آهن با پوشش های مختلف و بررسی توانایی آنها در تخریب فتوکاتالیستی متیلن آبی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 9-28]
 • سمی کاربازید تهیه بازهای شیف جدید برپایه تیوسمی کاربازید و بررسی خواص بازدارندگی آنها بر خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 99-124]
 • سنتز پلیمر در‌جا سنتز درجا نانوذرات جاسازی شده در پلیمر : نانوساختار پلی آنیلین- گرافن اکسید مغناطیسی برای حذف اسیدهای چرب از پساب های لبنی [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 211-228]
 • سنتز پلیمر در‌جا سنتز نانوذرات جاسازی‌شده در پلیمر: نانوساختار پلی‌آنیلین/تری‌‌اکسید‌استرانسیم-‌تیتانیوم مغناطیسی برای حذف پلی‌فنول‌ها از پساب‌های لبنی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 29-46]
 • سنتز سبز سنتز سبز و سه‌جزیی ایزوکسازولون‌ها با استفاده از نور طبیعی خورشید و بررسی فعالیت ضد باکتری آنها [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 125-148]

ش

 • شبکه های زئولیتی ایمیدازولی تهیه، شناسایی و تعیین اثرات آنتی باکتریایی نانوذرات ایمیدازولی زئولیتی پوشش دار شده با پلیمر هیالورونیک اسید [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 161-176]
 • شیشه زیست فعال ساخت بیوکامپوزیت شیشه زیست فعال 58S/ کیتوسان/ زئولیت 13X با استفاده از روش فاز مایع [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 195-210]
 • شیف باز تهیه بازهای شیف جدید برپایه تیوسمی کاربازید و بررسی خواص بازدارندگی آنها بر خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 99-124]
 • شیف باز سالوفن لیگاند شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 به عنوان یک جاذب مؤثر و قابل بازیافت به منظور حذف سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 125-146]
 • شیمی سبز تهیه مشتقات ایمیدو دی کربونیک دی آمید به روش مایکروویو با استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه (LDHs) به عنوان کاتالیزوری کارآمد و بررسی اثر ضدایدز آن ها: مطالعه تجربی و نظری [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 199-216]
 • شیمی محاسباتی بررسی رفتار الکتروشیمیایی کورکومین در مخلوط حلال آب و اتانول با استفاده از روش‌‌ ولتامتری چرخه‌‌ای و محاسبات شیمی کوانتومی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 207-224]

ص

 • صمغ بررسی اثرات ضد دیابتی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی صمغ سه گونه گیاهی در ایران [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 289-302]

ض

 • ضد باکتری تهیه، شناسایی و تعیین اثرات آنتی باکتریایی نانوذرات ایمیدازولی زئولیتی پوشش دار شده با پلیمر هیالورونیک اسید [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 161-176]

ط

 • طراحی آزمایش تهیه نانوجاذب سیلیکاتی SBA-16 به روش سبز از ساقه گیاه نی، استفاده از آن جهت حذف آلاینده فنل-فتالئین و بررسی عوامل موثر به روش RSM [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 271-288]
 • طیف‌سنجی تحرک یونی استخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت‌ گرافن اکسیدمغناطیسی و طیف‌سنجی تحرک یونی در تعیین بوپروپیون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 9-26]
 • طیف‌سنجی رامان عمیق آشکارسازی غیرمخرب پیش ماده انفجاری آمونیوم نیترات پنهان شده در پوشش‌های پلیمری توسط طیف‌سنجی رامان عمیق [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 187-206]

ظ

 • ظرفیت جذب مطالعه فرایند جذب یون‌های کادمیوم توسط نانوکامپوزیت های Fe3O4 / L-متیونین/ گرافن اکسید و گرافن ایروژل از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 303-322]

ف

 • فتوکاتالیست سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات اسپینلی پایه آهن با پوشش های مختلف و بررسی توانایی آنها در تخریب فتوکاتالیستی متیلن آبی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 9-28]
 • فتوکاتالیست تخریب فتوکاتالیستی رنگ آزوروبین در محلول های آبی با استفاده از نانوپودرهای بیسموت فریت [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 107-122]
 • فرایند اکسیداسیون پیشرفته سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات اسپینلی پایه آهن با پوشش های مختلف و بررسی توانایی آنها در تخریب فتوکاتالیستی متیلن آبی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 9-28]
 • فروسن سنتز، شناسایی و مطالعات برهمکنش با DNA کمپلکسهای پلاتینی با لیگاند ایمینی فروسن [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 225-240]
 • فعالیت ضد باکتری سنتز سبز و سه‌جزیی ایزوکسازولون‌ها با استفاده از نور طبیعی خورشید و بررسی فعالیت ضد باکتری آنها [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 125-148]
 • فلاونوئید بررسی اثرات ضد دیابتی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی صمغ سه گونه گیاهی در ایران [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 289-302]
 • فلز سنگین طراحی تکنیکی برای حرکت القایی نانوذرات جهت استخراج و اندازه‌گیری کادمیوم (II)، جیوه (III) و سرب (II) در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از آلومینای اصلاح‌شده با کیتوسان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 123-144]
 • فنول بررسی اثرات ضد دیابتی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی صمغ سه گونه گیاهی در ایران [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 289-302]
 • فوتوالکتروکاتالیست مطالعه اسپکتروفوتومتری سینتیک تخریب فوتوالکتروکاتالیستی 4-نیتروفنول بر مبنای الکترود TiO2-MWCNT/Ti با استفاده از روش تفکیک منحنی چند متغییره- حداقل مربعات متناوب [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 235-250]
 • فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) سنتزو بررسی کامپوزیت های پلی پیرول /پودر پوست انارو کاربرد آن برای حذف فلزات سنگین از آب [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 63-82]

ک

 • کاتالیزگر جامد مغناطیسی تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه پلی(استایرن-کو-مالئیک انیدرید) به عنوان کاتالیزگرموثر برای سنتز مشتقات 3،2-دی هیدرو کینازولین-4(1H)-اون [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 51-70]
 • کاتالیزورناهمگن تولید بیودیزل با استفاده از نانوکامپوزیت جدیدی از چارچوب آلی-فلزی مبتنی بر Fe (ΙΙΙ) و اسید فسفومولیبدیک به عنوان یک کاتالیزور سبز و ناهمگن [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 31-50]
 • کاتیون مس توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با اکسید گرافن عاملدار شده با D-پنیسیل آمین [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 71-90]
 • کادمیوم مطالعه فرایند جذب یون‌های کادمیوم توسط نانوکامپوزیت های Fe3O4 / L-متیونین/ گرافن اکسید و گرافن ایروژل از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 303-322]
 • کادمیوم طراحی تکنیکی برای حرکت القایی نانوذرات جهت استخراج و اندازه‌گیری کادمیوم (II)، جیوه (III) و سرب (II) در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از آلومینای اصلاح‌شده با کیتوسان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 123-144]
 • کاه گندم تعیین خصوصیات جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی کربن فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 9-30]
 • کپسوله سازی بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 107-124]
 • کیتوسان سنتز و شناسایی بیوپلیمر کیتوسان اصلاح شده با پورفیرین و کاربرد آن در تخریب متیلن بلو تحت تابش نور مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 173-186]
 • کیتوسان ساخت بیوکامپوزیت شیشه زیست فعال 58S/ کیتوسان/ زئولیت 13X با استفاده از روش فاز مایع [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 195-210]
 • کیتوسان طراحی تکنیکی برای حرکت القایی نانوذرات جهت استخراج و اندازه‌گیری کادمیوم (II)، جیوه (III) و سرب (II) در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از آلومینای اصلاح‌شده با کیتوسان [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 123-144]
 • کرومازورول S طراحی یک حسگر شیمیایی جدید برای شناسایی و اندازه‌گیری اسید سیتریک با استفاده از روش جا به جایی شناساگر [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 165-180]
 • کما بررسی اثرات ضد دیابتی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی صمغ سه گونه گیاهی در ایران [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 289-302]
 • کمپلکس سنتز، شناسایی و مطالعات برهمکنش با DNA کمپلکسهای پلاتینی با لیگاند ایمینی فروسن [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 225-240]
 • کمپلکس آلی قلع (IV) سنتز، شناسایی و مطالعات نوری کمپلکس جدیدی از دی اورگانو قلع با لیگاند آنتراسن-9-کربوکسیلیک اسید به عنوان پیش ماده برای ساخت دیود نورگسیل آلی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 177-198]
 • کمومتریکس مطالعه اسپکتروفوتومتری سینتیک تخریب فوتوالکتروکاتالیستی 4-نیتروفنول بر مبنای الکترود TiO2-MWCNT/Ti با استفاده از روش تفکیک منحنی چند متغییره- حداقل مربعات متناوب [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 235-250]
 • کنترل رهایش بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 107-124]
 • کورکومین بررسی رفتار الکتروشیمیایی کورکومین در مخلوط حلال آب و اتانول با استفاده از روش‌‌ ولتامتری چرخه‌‌ای و محاسبات شیمی کوانتومی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 207-224]

گ

 • گرافن آیروژل مطالعه فرایند جذب یون‌های کادمیوم توسط نانوکامپوزیت های Fe3O4 / L-متیونین/ گرافن اکسید و گرافن ایروژل از محیط‌های آبی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 303-322]
 • گرافن اکسید (GO) سنتز و کاربرد نانوذرات گرافن اکسید و گرافن اکسید سولفونه جهت استفاده در غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 241-260]
 • گرافن اکسید سولفونه (s-GO) سنتز و کاربرد نانوذرات گرافن اکسید و گرافن اکسید سولفونه جهت استفاده در غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 241-260]

ل

 • لیپوزوم بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 107-124]
 • لیگاند آنتراسن-9- کربوکسیلیک اسید سنتز، شناسایی و مطالعات نوری کمپلکس جدیدی از دی اورگانو قلع با لیگاند آنتراسن-9-کربوکسیلیک اسید به عنوان پیش ماده برای ساخت دیود نورگسیل آلی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 177-198]
 • لومینول سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/SiO2/TiO2/CoIIITHPP به عنوان کاتالیزگر در واکنش کمولومینسانس سیستم H2O2-لومینول [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 91-106]

م

 • مایسلی شدن بررسی ترمودینامیکی مایسلی شدن سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برمید ‏درمخلوط های متانول/ ‌‌اتانول/ پروپانول + آب و رنگینه های سان ست یلو /پانسوآ رد ‏با استفاده از هدایت سنجی ‏ [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 159-172]
 • مایکروویو تهیه و شناسایی نانو ذرات روی اکسید دوپه شده با کبالت به روش مایکروویو و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر برای تولید بیودیزل از روغن سویا [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 27-44]
 • مایکروویو تهیه مشتقات ایمیدو دی کربونیک دی آمید به روش مایکروویو با استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه (LDHs) به عنوان کاتالیزوری کارآمد و بررسی اثر ضدایدز آن ها: مطالعه تجربی و نظری [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 199-216]
 • متانول بررسی ترمودینامیکی مایسلی شدن سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برمید ‏درمخلوط های متانول/ ‌‌اتانول/ پروپانول + آب و رنگینه های سان ست یلو /پانسوآ رد ‏با استفاده از هدایت سنجی ‏ [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 159-172]
 • متیلن بلو سنتز و شناسایی بیوپلیمر کیتوسان اصلاح شده با پورفیرین و کاربرد آن در تخریب متیلن بلو تحت تابش نور مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 173-186]
 • مطالعات جذب سنتزو بررسی کامپوزیت های پلی پیرول /پودر پوست انارو کاربرد آن برای حذف فلزات سنگین از آب [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 63-82]
 • مولکولار مدلینگ بررسی نتایج حاصل از مشتقات دارویی کرومن و تاثیر آنها بر سرطان کولون [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 181-194]

ن

 • نانوذرات سنتز و کاربرد نانوذرات گرافن اکسید و گرافن اکسید سولفونه جهت استفاده در غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 241-260]
 • نانوذرات کربن فعال مغناطیسی اصلاح نانوذرات کربن فعال مغناطیسی با فسفوتنگستات به‌ منظور کاربرد فتوکاتالیستی تحت تابش نورخورشید و مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 45-62]
 • نانوذره تهیه، شناسایی و تعیین اثرات آنتی باکتریایی نانوذرات ایمیدازولی زئولیتی پوشش دار شده با پلیمر هیالورونیک اسید [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 161-176]
 • نانوسیم نقره طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 149-164]
 • نانوفیلتراسیون سنتز و کاربرد نانوذرات گرافن اکسید و گرافن اکسید سولفونه جهت استفاده در غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 241-260]
 • نانوکاتالیزگر تهیه و شناسایی نانو ذرات روی اکسید دوپه شده با کبالت به روش مایکروویو و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر برای تولید بیودیزل از روغن سویا [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 27-44]
 • نانوکامپوزیت طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 149-164]
 • نانو کامپوزیت سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات اسپینلی پایه آهن با پوشش های مختلف و بررسی توانایی آنها در تخریب فتوکاتالیستی متیلن آبی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 9-28]
 • نانوکامپوزیت Fe3O4@SiO2 شیف باز سالوفن لیگاند ساپورت شده بروی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 به عنوان یک جاذب مؤثر و قابل بازیافت به منظور حذف سرب دو ظرفیتی از محلول های آبی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 125-146]
 • نانوکامپوزیت گرافن اکسید مغناطیسی استخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت‌ گرافن اکسیدمغناطیسی و طیف‌سنجی تحرک یونی در تعیین بوپروپیون [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 9-26]
 • نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/SiO2/TiO2/CoIIITHPP به عنوان کاتالیزگر در واکنش کمولومینسانس سیستم H2O2-لومینول [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 91-106]
 • نانو مزوپور SBA-16 تهیه نانوجاذب سیلیکاتی SBA-16 به روش سبز از ساقه گیاه نی، استفاده از آن جهت حذف آلاینده فنل-فتالئین و بررسی عوامل موثر به روش RSM [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 271-288]
 • نورتابی شیمیایی سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/SiO2/TiO2/CoIIITHPP به عنوان کاتالیزگر در واکنش کمولومینسانس سیستم H2O2-لومینول [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 91-106]
 • نورتابی ‌شیمیایی تعیین مقدار آلکالوئیدهای پتیدین هیدروکلراید و تبائین به روش نورتابی شیمیایی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 83-106]
 • نور خورشید اصلاح نانوذرات کربن فعال مغناطیسی با فسفوتنگستات به‌ منظور کاربرد فتوکاتالیستی تحت تابش نورخورشید و مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 45-62]
 • نور مرئی اصلاح نانوذرات کربن فعال مغناطیسی با فسفوتنگستات به‌ منظور کاربرد فتوکاتالیستی تحت تابش نورخورشید و مرئی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 45-62]

و

 • واکنش استری‌شدن تولید بیودیزل با استفاده از نانوکامپوزیت جدیدی از چارچوب آلی-فلزی مبتنی بر Fe (ΙΙΙ) و اسید فسفومولیبدیک به عنوان یک کاتالیزور سبز و ناهمگن [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 31-50]
 • واکنش‌های چند جزیی تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه پلی(استایرن-کو-مالئیک انیدرید) به عنوان کاتالیزگرموثر برای سنتز مشتقات 3،2-دی هیدرو کینازولین-4(1H)-اون [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 51-70]
 • ولتامتری برهنه‌سازی توسعه سنسور الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکترود اصلاح شده با اکسید گرافن عاملدار شده با D-پنیسیل آمین [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 71-90]

ه

 • هیالورونیک اسید تهیه، شناسایی و تعیین اثرات آنتی باکتریایی نانوذرات ایمیدازولی زئولیتی پوشش دار شده با پلیمر هیالورونیک اسید [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 161-176]
 • هدایت سنجی بررسی ترمودینامیکی مایسلی شدن سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برمید ‏درمخلوط های متانول/ ‌‌اتانول/ پروپانول + آب و رنگینه های سان ست یلو /پانسوآ رد ‏با استفاده از هدایت سنجی ‏ [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 159-172]
 • هیدروژل بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 107-124]
 • هیدروژل متخلخل تهیه هیدروژل ماکرو متخلخل جدید با استفاده از الگوی امولسیون با فاز درونی بالا (HIPEs) و بررسی رهایش کنترل شده داروی دوکسوروبیسین [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 251-270]
 • هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه تهیه مشتقات ایمیدو دی کربونیک دی آمید به روش مایکروویو با استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای دوگانه (LDHs) به عنوان کاتالیزوری کارآمد و بررسی اثر ضدایدز آن ها: مطالعه تجربی و نظری [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 199-216]
 • هﯿﺪﺭﻭﮐﻠﺮﯾﮏﺍﺳﯿﺪ تهیه بازهای شیف جدید برپایه تیوسمی کاربازید و بررسی خواص بازدارندگی آنها بر خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی [دوره 18، شماره 66، 1402، صفحه 99-124]
 • همرسوبی سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات اسپینلی پایه آهن با پوشش های مختلف و بررسی توانایی آنها در تخریب فتوکاتالیستی متیلن آبی [دوره 18، شماره 68، 1402، صفحه 9-28]

ی

 • یون گادولینیم (III طراحی یک حسگر شیمیایی جدید برای شناسایی و اندازه‌گیری اسید سیتریک با استفاده از روش جا به جایی شناساگر [دوره 18، شماره 67، 1402، صفحه 165-180]