ارزیابی قدرت جذب اگزروژل تترااتوکسی‌سیلان برای کاتیون‌های Cr3+ و Cu2+

دوره 12، شماره 42، فروردین 1396، صفحه 167-180

10.22075/chem.2017.2519.

علی اصل روستا؛ کمال الدین حق بین


بررسی پارامترهای موثر بر استخراج تیمول از دانه‌های زنیان

دوره 11، شماره 38، فروردین 1395، صفحه 151-164

10.22075/chem.2017.737

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل