بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 125-136

10.22075/chem.2020.17398.1619

وحید خاکی زاده؛ هومن آقامیرزامقیم علی‌آبادی؛ بهاره بزرگ نیا؛ اشکان ذوالریاستین


تهیه و شناسایی داروی فنوفیبرات بارگذاری شده در چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی و بررسی افزایش محلولیت دارو در فرمولاسیون ساخته شده

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 125-138

10.22075/chem.2021.21562.1906

عزیز ملکی؛ زیبا اسلامبولچیلار؛ رویا پورنوروز؛ مهرداد حمیدی؛ معصومه کرد؛ محمد علی شهبازی


کاهش الکتروشیمیایی CO2 با استفاده از کمپلکس های مس (II) و نیکل (II) با لیگاند 8- هیدروکسی کینولین

دوره 14، شماره 53، دی 1398، صفحه 135-142

10.22075/chem.2020.21285.1892

محمد رضا بینائی زاده؛ احمد امیری؛ فرزانه فدائی تیرانی؛ کورت شنک


بررسی اثر آنیون نمک نیکل و الکترولیت بر روی فعالیت الکتروکاتالیزوری لایه نازک هیدروکسید نیکل در الکترواکسایش آب

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 137-148

10.22075/chem.2020.19560.1786

مهران نوذری اسبمرز؛ ماندانا امیری؛ ابوالفضل بضاعت پور؛ سیمین عرشی


سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 139-164

10.22075/chem.2021.19101.1754

سید مجتبی مشمول مقدم؛ سمیع صالحی؛ مجتبی تارین؛ امیر شکوه سلجوقی؛ شمیلا آزموده؛ مریم بابایی


مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 139-152

10.22075/chem.2021.20267.1830

هادی بیگی نژاد؛ شادی پذیرش؛ شادپور ملک پور


بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 139-154

10.22075/chem.2022.21402.1897

منوچهر فتح الهی؛ حبیبه لطف زاده؛ فاطمه همتی خراسانلو؛ سید قربان حسینی؛ منوچهر فتح الهی


عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز

دوره 17، شماره 63، تیر 1401، صفحه 151-164

10.22075/chem.2021.22605.1952

فاطمه میرعزیزی؛ مهدی بکاولی؛ کمال الدین حق بین؛ محمود ابراهیمی