نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آریل برمیدها جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3 [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 3-8]
 • آریل یدیدها جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3 [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 3-8]
 • آکریل آمید اتصال پلی آکریل امید روی کاپا-کارا گنا القاء شده توسط پتاسیم پرسولفات [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 9-20]
 • آلکین های انتهائی جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3 [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 3-8]
 • آنتی بیوتیک سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 68-74]
 • آنترانیلیک اسید سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 46-50]

ا

 • اپوکسی رزین استفاده از 3و3-بیس‌(4-هیدروکسی فنیل) پنتان در تهیه عایق الکتریکی [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 19-24]
 • اسپکتروفتومتری اندازه گیری اسپکتروفتومتری سدیم دو دسیل سولفات از پساب ها با استفاده از استخراج زوج یون با سافرانین-او [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 63-77]
 • اسپکتروفتومتری مشتقی کنترلpH برای اندازه گیری همزمان نیکل و کبالت بصورت گزینش پذیر در آلیاژها با استفاده از اسپکتروفتومتری مشتق اول [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 21-32]
 • استحصال املاح معدنی روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 25-32]
 • استحصال املاح معدنی تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 23-32]
 • استیل دار کردن معرفی پارا- تولیل سولفونیل کلرید بعنوان یک کاتالیست جدید و موثر برای استیل دار کردن و فرمیل دار کردن ترکیبات هیدروکسیل تحت شرایط معتدل [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 35-44]
 • اسید اسکوربیک اندازه گیری دوپامین با استفاده از الکترود فیلم کامپوزیت نانو ذرات کربنی در حضور اسید اسکوربیک [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 13-22]
 • اسید آمینه طبیعی مطالعات تئوری استفاده از اسیدهای آمینه به عنوان دسته جدیدی از داروهای پادزهر و بررسی کمپلکسهای آنها با Zn2+ [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 57-62]
 • اسید پروپانوئیک استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 39-44]
 • ایلمنیت استخراج دی اکسید تیتانیم به روش سولفات ، ازکنستانتره ایلمنیت با درصد خلوص %29/40 [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 33-44]
 • امواج فراصوت شرایط بهینه برای سنتزنانو پلی آنیلین رسانا با استفاده از امواج فراصوت تحت گاز بی اثر [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 64-76]
 • اندازه گیری همزمان کنترلpH برای اندازه گیری همزمان نیکل و کبالت بصورت گزینش پذیر در آلیاژها با استفاده از اسپکتروفتومتری مشتق اول [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 21-32]
 • اندازه گیری همزمان اندازه گیری همزمان مقادیر کم فسفات و سیلیکات به روش اسپکتروفتومتری و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 45-57]

ب

 • بهینه شرایط بهینه برای سنتزنانو پلی آنیلین رسانا با استفاده از امواج فراصوت تحت گاز بی اثر [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 64-76]

پ

 • پادزهر مطالعات تئوری استفاده از اسیدهای آمینه به عنوان دسته جدیدی از داروهای پادزهر و بررسی کمپلکسهای آنها با Zn2+ [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 57-62]
 • پارا- تولیل سولفونیل کلرید معرفی پارا- تولیل سولفونیل کلرید بعنوان یک کاتالیست جدید و موثر برای استیل دار کردن و فرمیل دار کردن ترکیبات هیدروکسیل تحت شرایط معتدل [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 35-44]
 • پتاسیم پرسولفات اتصال پلی آکریل امید روی کاپا-کارا گنا القاء شده توسط پتاسیم پرسولفات [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 9-20]
 • پلی آنیلین شرایط بهینه برای سنتزنانو پلی آنیلین رسانا با استفاده از امواج فراصوت تحت گاز بی اثر [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 64-76]

ت

 • ترکیبات هیدروکسی معرفی پارا- تولیل سولفونیل کلرید بعنوان یک کاتالیست جدید و موثر برای استیل دار کردن و فرمیل دار کردن ترکیبات هیدروکسیل تحت شرایط معتدل [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 35-44]
 • تری کلرو اتیلن استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 39-44]

ح

 • حلال رنگی سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 57-66]

د

 • داروهای حاجب سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 46-50]
 • دی اکسید تیتانیم استخراج دی اکسید تیتانیم به روش سولفات ، ازکنستانتره ایلمنیت با درصد خلوص %29/40 [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 33-44]
 • دیاگرام فازی استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 39-44]
 • دانش فنی تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 23-32]
 • دریاچه ارومیه روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 25-32]
 • دریاچه ارومیه تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 23-32]
 • دوپامین اندازه گیری دوپامین با استفاده از الکترود فیلم کامپوزیت نانو ذرات کربنی در حضور اسید اسکوربیک [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 13-22]
 • دولومیت کلسینه شده روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 25-32]

ر

 • رسانایی شرایط بهینه برای سنتزنانو پلی آنیلین رسانا با استفاده از امواج فراصوت تحت گاز بی اثر [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 64-76]
 • رگرسیون حداقل مربعات جزئی اندازه گیری همزمان مقادیر کم فسفات و سیلیکات به روش اسپکتروفتومتری و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 45-57]
 • روش AM1 نیمه تجربی سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 46-50]
 • روش sol-gel بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 51-62]
 • روش سولفات استخراج دی اکسید تیتانیم به روش سولفات ، ازکنستانتره ایلمنیت با درصد خلوص %29/40 [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 33-44]

س

 • سافرانین-او اندازه گیری اسپکتروفتومتری سدیم دو دسیل سولفات از پساب ها با استفاده از استخراج زوج یون با سافرانین-او [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 63-77]
 • سدیم دو دسیل سولفات اندازه گیری اسپکتروفتومتری سدیم دو دسیل سولفات از پساب ها با استفاده از استخراج زوج یون با سافرانین-او [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 63-77]
 • سدیم سولفات تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 23-32]
 • سفالوسپورینک اسید سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 68-74]
 • سفورکسیم سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 68-74]
 • سیلیکات اندازه گیری همزمان مقادیر کم فسفات و سیلیکات به روش اسپکتروفتومتری و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 45-57]
 • سنتز سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 13-18]
 • سنتز سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 68-74]
 • سوسپانسون- پلی وینیل کلراید- آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل(AIBN)- ویسکوزیته درونی سنتز پلی وینیل کلراید به روش سوسپانسیون با ا ستفاده ازآغازگر ازوبیس ایزو بوتیرو نیتریل و سورفاکتانت ژلاتین [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 45-56]

ش

 • شفاف کننده نوری بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 33-38]
 • شلات کننده های دودندانه مطالعات تئوری استفاده از اسیدهای آمینه به عنوان دسته جدیدی از داروهای پادزهر و بررسی کمپلکسهای آنها با Zn2+ [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 57-62]
 • شیمی سبز سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 46-50]
 • شناسایی سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 13-18]
 • شوینده بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 33-38]

ع

 • عایق الکتریکی استفاده از 3و3-بیس‌(4-هیدروکسی فنیل) پنتان در تهیه عایق الکتریکی [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 19-24]
 • عامل ترمیم کننده و میکا استفاده از 3و3-بیس‌(4-هیدروکسی فنیل) پنتان در تهیه عایق الکتریکی [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 19-24]

ف

 • فاکتور گزینش پذیری استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 39-44]
 • فرمیل دار کردن معرفی پارا- تولیل سولفونیل کلرید بعنوان یک کاتالیست جدید و موثر برای استیل دار کردن و فرمیل دار کردن ترکیبات هیدروکسیل تحت شرایط معتدل [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 35-44]
 • فرمولاسیون بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 33-38]
 • فسفات اندازه گیری همزمان مقادیر کم فسفات و سیلیکات به روش اسپکتروفتومتری و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 45-57]

ک

 • کاراگنا اتصال پلی آکریل امید روی کاپا-کارا گنا القاء شده توسط پتاسیم پرسولفات [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 9-20]
 • کامپوزیت نانو کربنی اندازه گیری دوپامین با استفاده از الکترود فیلم کامپوزیت نانو ذرات کربنی در حضور اسید اسکوربیک [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 13-22]
 • کبالت کنترلpH برای اندازه گیری همزمان نیکل و کبالت بصورت گزینش پذیر در آلیاژها با استفاده از اسپکتروفتومتری مشتق اول [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 21-32]
 • کمپلکسهای شیف باز سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 57-66]
 • کمپلکسهای وانادیل سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 57-66]
 • کین آرن سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 13-18]

ل

 • لیگاندهای چهاردندانه ای نوع N4 سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 57-66]

م

 • ممان دوقطبی سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 46-50]
 • منیزیم کلرید روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 25-32]

ن

 • نانو تکنولوژی بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 51-62]
 • نانو کامپوزیت بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 51-62]
 • نانو متال فلوراید بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel [دوره 4، شماره 12، 1388، صفحه 51-62]
 • نیکل کنترلpH برای اندازه گیری همزمان نیکل و کبالت بصورت گزینش پذیر در آلیاژها با استفاده از اسپکتروفتومتری مشتق اول [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 21-32]

و

 • واکنش جفت شدن جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3 [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 3-8]
 • واکنش سونوگاشیرا جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3 [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 3-8]

ه

 • هم بسپاری اتصالی اتصال پلی آکریل امید روی کاپا-کارا گنا القاء شده توسط پتاسیم پرسولفات [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 9-20]

ی

 • یون پساب اندازه گیری اسپکتروفتومتری سدیم دو دسیل سولفات از پساب ها با استفاده از استخراج زوج یون با سافرانین-او [دوره 4، شماره 10، 1388، صفحه 63-77]