مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 139-152

10.22075/chem.2021.20267.1830

هادی بیگی نژاد؛ شادی پذیرش؛ شادپور ملک پور


بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 139-154

10.22075/chem.2022.21402.1897

منوچهر فتح الهی؛ حبیبه لطف زاده؛ فاطمه همتی خراسانلو؛ سید قربان حسینی؛ منوچهر فتح الهی


کاربرد پودر هسته ازگیل برای حذف متیلن بلو از محلول آبی

دوره 17، شماره 64، مهر 1401، صفحه 149-168

10.22075/chem.2022.23980.1994

مقداد عرفانی؛ رضا انصاری؛ سید حسن زوار موسوی


عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز

دوره 17، شماره 63، تیر 1401، صفحه 151-164

10.22075/chem.2021.22605.1952

فاطمه میرعزیزی؛ مهدی بکاولی؛ کمال الدین حق بین؛ محمود ابراهیمی


سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی

دوره 17، شماره 63، تیر 1401، صفحه 179-198

10.22075/chem.2021.23479.1975

کیومرث زرگوش؛ ریحانه سادات رفیعی علوی علویجه؛ روزبه سلطانی؛ محمد دیناری؛ حسین مرادی علی آبادی


طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 181-196

10.22075/chem.2021.20159.1823

الهام باهر؛ حسین میقانی؛ سلمی احسانی تیلمی؛ آزاده دماوندی


سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 199-218

10.22075/chem.2021.18846.1728

جمال داورپناه؛ صدرا سلیمانخانی؛ اسماعیل سلیمانی نژاد؛ سمیه الهی