حذف همزمان چند ماده رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی: روش کالیبراسیون چند متغیره (حداقل مربعات جزئی)

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 27-33

10.22075/chem.2020.20816.1865

فاطمه محمودیان؛ فریده نبی زاده چیانه؛ سیده مریم سجادی


مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی حذف کادمیوم (II)، کبالت (II)، روی (II) از محلول آبی توسط برگ درخت کیوی

دوره 17، شماره 65، دی 1401، صفحه 33-44

10.22075/chem.2021.23896.1991

نوید نوربخش؛ سید حسن زوار موسوی؛ اسکندر کلوری؛ آیسان خلیق


مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول

دوره 17، شماره 63، تیر 1401، صفحه 39-54

10.22075/chem.2021.22337.1942

آرش وجود؛ محمد خدادادی مقدم؛ غلامرضا ابراهیم زاده رجائی؛ سحر مهاجری؛ علی شامل


بررسی کاهش خوردگی فولاد در محیط اسیدهیدروکلریک در حضور عامل بازدارنده بر پایه نانوذرات اکسید آهن

دوره 16، شماره 61، دی 1400، صفحه 39-50

10.22075/chem.2021.21854.1922

محمد معین محرری؛ الهام ستارزاده؛ سعید کاکایی؛ مهدی غفاری؛ مصطفی آقازاده