تهیه نانو کامپوزیت مغناطیسی کیتوسان-گرافن اکسید-منگنز فریت و کاربرد آن برای حذف رنگ نفتول بلو بلک

دوره 14، شماره 52، مهر 1398، صفحه 103-118

10.22075/chem.2019.14623.1422

زهرا ملایی؛ مهشید حمزه لوئیان؛ کوثر قاسمی؛ فاطمه سلیمانیان


بررسی عملکرد فرآیند سونوالکتروشیمی در تخریب رنگ بازیک زرد 28 در حضور نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید

دوره 12، شماره 42، فروردین 1396، صفحه 125-138

10.22075/chem.2017.2572.

علی اعتمادی فر؛ محمد دهقانی؛ نوید نصیری زاده؛ سعید جعفری


سنتز نانوذرات CeO2 با استفاده از روش هیدروترمال و محلول: مطالعه مقایسه ای

دوره 9، شماره 32، بهمن 1393، صفحه 75-80

10.22075/chem.2017.683

شاهین خادمی نیا؛ مهدی بهزاد؛ عبدالعلی عالمی؛ محبوبه دولتیاری؛ مورات سرتکول


سنتز و شناسایی پلی‌سالیسیل آلدهید بوسیله اکسایش تراکمی ترکیب باز شیف ((2،4-دی کلروفنیل‌ایمینو)متیل)فنول

دوره 7، شماره 25، اسفند 1391، صفحه 77-81

10.22075/chem.2017.630

علی اکبر دهنوخلجی؛ میلاد کاظم نژادی؛ حسین میقانی؛ دباسیس داس


مطالعه سینتیکی و ترمودنیامیکی جذب رنگزای مستقیم قرمز 23 بوسیله نانوکامپوزیت

دوره 9، شماره 31، تیر 1393، صفحه 87-100

10.22075/chem.2017.673

کاملیا نجاتی؛ ذوالفقار رضوانی؛ نعیمه جارالمسجد؛ مرضیه ساعتی


حذف کادمیوم از محلول‌های آبی توسط بیوجاذب مغناطیسی شده با اکسید آهن

دوره 8، شماره 28، آذر 1392، صفحه 91-105

10.22075/chem.2017.654

محمد عابدی؛ محمدحسین سلمانی؛ زهرا رئیسی


مایع یونی تثبیت‌شده روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیست در سنتز پرامیپکسول

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، دی 1397، صفحه 91-102

10.22075/chem.2018.3545


جداسازی یون Cu+2 موجود در پساب‌ها با استفاده از روش-های غشایی

دوره 7، شماره 24، مهر 1391، صفحه 99-109

10.22075/chem.2017.621

مهدی پیوندی؛ علی حقیقی‌اصل؛ مسعود نصیری