تعداد مقالات: 685

269. یک حسگر شیمیایی فلوئورسانسی جدید برای شناسایی یون‌های آلومینیوم

دوره 11، شماره 38، بهار 1395، صفحه 75-84

10.22075/chem.2017.731

رضا آزادبخت؛ طیبه الماسی؛ جواد خان‌آبادی


274. شبیه سازی مونت کارلوی مواد فعال سطحی در حضور آلاینده های هیدروکربنی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 79-92

10.22075/chem.2017.692

سید مرتضی موسوی خوشدل؛ زهرا خدادادی؛ محمد خزایی زارع