سنتز پلیمرهای قالب مولکولی گزینش پذیر بر پایه آکریلیک اسید و کاربرد آنها در استخراج ماده زیست فعال کاتچین

دوره 11، شماره 38، فروردین 1395، صفحه 51-62

10.22075/chem.2016.2750

عایرضا امیری؛ علی رمضانی؛ محسن جهانشاهی؛ علی اکبر مقدم نیا


تهیه بیودیزل از روغن در حضور امواج التراسوند

دوره 6، شماره 20، مهر 1390، صفحه 53-60

10.22075/chem.2017.585

نجم الدین عزیری؛ مریم لشکری زاده


تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزوی قرمز بازیک 46 با استفاده از فرایند ZrO2/UV غنی شده با کربن فعال

دوره 13، شماره 48، مهر 1397، صفحه 53-66

10.22075/chem.2017.11320.1090

نعیمه ستاره شناس؛ سید حسین حسینی؛ محسن نصر اصفهانی؛ محسن منصوری؛ گودرز احمدی


حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه

دوره 11، شماره 41، دی 1395، صفحه 39-48

10.22075/chem.2017.769

سید صاحب سادات حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سمیه خضری؛ فاطمه قنبری تالوکی؛ امیر خسروی