نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگریز سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 199-218]
 • آسیل هیدرازون تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدنیوم(VI) با لیگاند شیف باز 4-متوکسی سالسیل آلدهید 2-آمینو بنزوئیل هیدرازون و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 183-198]
 • آلاینده استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون جهت تصفیه پسابهای حاوی آلاینده‌های نفتی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 85-100]
 • آمپدانس الکتروشیمیایی بررسی کاهش خوردگی فولاد در محیط اسیدهیدروکلریک در حضور عامل بازدارنده بر پایه نانوذرات اکسید آهن [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 39-50]
 • آمونیوم سولفات بررسی اثر پارامترهای سنتزی اکسایش الکتروشیمیایی در حضور آمونیوم سولفات بر رفتار الکتروشیمیایی پارچه کربنی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 63-76]
 • آنتی باکتری سنتز و تعیین ساختار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی جدید یک بعدی مس( ‏II‏) حاوی ‏لیگاند باز شیف سه دندانه ای ‏‏(‏N2O‏) و لیگاند پل استات و بررسی فعالیت ضد ‏باکتریایی لیگاند و پلیمر [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 319-332]

ا

 • اپوکسایش آلکن ها کمپلکس کبالت‌(II) تثبیت شده بر روی گرافن اکسید عامل دار شده به عنوان یک کاتالیزور موثر برای اپوکسایش آلکن‌ها [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 85-98]
 • اثر هم افزایی اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 63-72]
 • احیا احیای فوتوکاتالیزوری ترکیبات نیترو آروماتیک به ترکیبات آمین متناظر آنها با استفاده از rGO/ZnFe2O4 تحت تابش دهی نور مرئی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 109-122]
 • احیای دی اکسید کربن تولید متان با استفاده از واکنش احیای فوتوکاتالیستی دی‌اکسید کربن در حضور فوتوکاتالیست‌های دی‌اکسید تیتانیوم اصلاح شده با نیکل و مس [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 37-48]
 • ایزوترم جذب اندازه‌گیری ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آسکوربیک اسید در ربایندگی رادیکال آزاد TEMPO با استفاده از ریزترازوی کریستال کوارتز به عنوان یک روش جدید [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 307-318]
 • اسپیروفوران سنتز و تعیین ساختار مولکولی هتروسیکل سه حلقوی اسپیرو فوران و بررسی خواص سیتوتوکسیک آن بر روی رده سلول های سرطانی G-292 [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 25-36]
 • استایرن اکسید بررسی نقش کاتالیزوری ترکیبات استیل استونات فلزی در واکنش دی اکسید کربن و استایرن اکسید برای تولید استایرن کربنات [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 113-124]
 • استایرن کربنات بررسی نقش کاتالیزوری ترکیبات استیل استونات فلزی در واکنش دی اکسید کربن و استایرن اکسید برای تولید استایرن کربنات [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 113-124]
 • استخراج فاز جامد طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 181-196]
 • استخراج فاز جامد میکرو استخراج فاز جامد میکرو پخشی بر پایه نانو پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی سطحی و حلال عمیق سبز با بهینه سازی به روش طراحی ترکیب مرکزی برای اندازه گیری دیپیریدامول در نمونه های دارویی و بیولوژیکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 47-62]
 • استرانسیوم پیرو آرسنات سنتز تک ظرفی ، سه جزئی مشتقات2-آمینو- 4H -کرومن تحت تابش مایکروویو در حضور نانو کاتالیست Sr2As2O7 [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 153-166]
 • اسید بوتیریک اندازه گیری و مدل سازی داده‌های تعادلی مایع-مایع سامانه سه تایی (آب + اسید بوتیریک + متیل سیکلوهگزانول) در دمای 293.2 کلوین [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 159-174]
 • اکسایش الکتروشیمیایی بررسی اثر پارامترهای سنتزی اکسایش الکتروشیمیایی در حضور آمونیوم سولفات بر رفتار الکتروشیمیایی پارچه کربنی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 63-76]
 • اکسایش الکتروشیمیایی مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 139-152]
 • اکسیداسیون فوتوفنتون ساخت نانوکامپوزیت MnFe2O4/ZnO و کاربرد آن در فرآیند فوتو فنتون برای حذف سورفکتانت از محلول های آبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 363-376]
 • اکسیدکبالت سنتز اکسیدهای کبالت اصلاح شده با پالمتیک اسید و استیک اسید و کاربرد آنها بعنوان پوشش آبگریز و خودتمیزشونده [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 9-20]
 • الکترواکسایش آب بررسی اثر آنیون نمک نیکل و الکترولیت بر روی فعالیت الکتروکاتالیزوری لایه نازک هیدروکسید نیکل در الکترواکسایش آب [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 137-148]
 • الکترود یون‌گزین اندازه‌گیری مقادیر کم منیزیم(II) با استفاده از یک حسگر پتانسیومتری برپایه یون‌دوست کوتیاپین [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 141-158]
 • الکتروکاتالیست نانوکامپوزیت نقره-نانولوله های کربنی ترسیب شده بر روی نانولوله های تیتانیم اکسید برای کاربرد به عنوان یک الکتروکاتالیست مناسب در اکسیداسیون گلیسرول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 115-124]
 • ایمیدازول سلول خورشیدی پروسکایتی ارزان قیمت بر پایه انتقال دهنده حفره ایمیدازولی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 257-272]
 • اینولین طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 181-196]
 • اوستول استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شیراز با سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 123-138]

ب

 • بار کربن واکنش دهنده مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 139-152]
 • بازدارنده خوردگی بررسی کاهش خوردگی فولاد در محیط اسیدهیدروکلریک در حضور عامل بازدارنده بر پایه نانوذرات اکسید آهن [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 39-50]
 • بازدارنده های خوردگی اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 63-72]
 • بازشیف سنتز و تعیین ساختار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی جدید یک بعدی مس( ‏II‏) حاوی ‏لیگاند باز شیف سه دندانه ای ‏‏(‏N2O‏) و لیگاند پل استات و بررسی فعالیت ضد ‏باکتریایی لیگاند و پلیمر [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 319-332]
 • باز شیف بررسی خواص ضدسرطانی ترکیب باز شیف بر پایه‌ی 4و5و6و7-تتراهیدروبنزو[d]تیازول [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 349-362]
 • بتن سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 199-218]
 • برش های نفتی ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 9-28]
 • برهم‌کنش با CT-DNA سنتز، شناسایی و ارزیابی برهم‌کنش DNA با کمپلکس جدیدی از نقره (I) با لیگاندهایی بر پایه دی‌آزافلورن : مطالعه تجربی و نظری [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 32-50]
 • بیس فنول آ کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 9-24]
 • بیس-کومارین سنتز، شناسایی و کاربرد N،N،N'،N'-تترامتیل‌اتیلن‌دی‌آمینیوم-N-(سیلیکا-n-پروپیل)-N'-سولفونیک اسید کلرید تری‌فلوئورواستات به عنوان کاتالیزوری جدید و کارآمد برای تهیه بیس-کومارین‌ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 167-182]
 • بنزوتیازول سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو کامپوزیت آلومینیوم (III) تثبیت شده بر NiFe2O4 اصلاح شده با نقاط کوانتومی گرافنی در تهیه‌ی مشتق های بنزوتیازول [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 51-70]
 • بیوسورفکتانت مطالعه برهمکنش مخلوط دو جزئی حاوی بیوسورفکتانت سدیم کلات و سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات بااستفاده از تکنیک هدایت سنجی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 175-190]

پ

 • پارامتر برهمکنش مطالعه برهمکنش مخلوط دو جزئی حاوی بیوسورفکتانت سدیم کلات و سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات بااستفاده از تکنیک هدایت سنجی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 175-190]
 • پارچه کربنی بررسی اثر پارامترهای سنتزی اکسایش الکتروشیمیایی در حضور آمونیوم سولفات بر رفتار الکتروشیمیایی پارچه کربنی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 63-76]
 • پتانسیومتری اندازه‌گیری مقادیر کم منیزیم(II) با استفاده از یک حسگر پتانسیومتری برپایه یون‌دوست کوتیاپین [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 141-158]
 • پساب ساخت نانوکامپوزیت MnFe2O4/ZnO و کاربرد آن در فرآیند فوتو فنتون برای حذف سورفکتانت از محلول های آبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 363-376]
 • پساب نفتی استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون جهت تصفیه پسابهای حاوی آلاینده‌های نفتی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 85-100]
 • پلی‌اکسومتالات سنتز کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی‌بنزوتیوفن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 63-78]
 • پلیمریزاسیون کاربرد نانوذرات مغناطیسی عاملدارشده با گرافن اکسید توسط عامل RAFT به عنوان نانوجاذب در ریزاستخراج فاز جامد پخشی ملامین از محیط‌های آبی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 125-140]
 • پلیمریزاسیون رادیکالی آزاد طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 181-196]
 • پلیمرقالب مولکولی استخراج فاز جامد میکرو پخشی بر پایه نانو پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی سطحی و حلال عمیق سبز با بهینه سازی به روش طراحی ترکیب مرکزی برای اندازه گیری دیپیریدامول در نمونه های دارویی و بیولوژیکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 47-62]
 • پلیمر قالب مولکولی طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 181-196]
 • پلیمر کئوردیناسیون سنتز و تعیین ساختار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی جدید یک بعدی مس( ‏II‏) حاوی ‏لیگاند باز شیف سه دندانه ای ‏‏(‏N2O‏) و لیگاند پل استات و بررسی فعالیت ضد ‏باکتریایی لیگاند و پلیمر [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 319-332]
 • پورفیرین سنتز، طراحی و استفاده از نانوکامپوزیت‌های جدید BiOBr/Ag@TCPP و BiOBr/Ag@SnTCPP در تخریب آلاینده رنگی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 287-306]
 • پوست نارنج استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شیراز با سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 123-138]
 • پوشش نانوکامپوزیتی سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W/SiO2 و بررسی رفتار خوردگی آنها در محلول NaCl % 5/3 [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 51-62]
 • پیوند هیدروژنی N—H•••O سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 95-106]

ت

 • تابش فراصوت بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 77-94]
 • تخریب بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 77-94]
 • تخریب نوری سنتز، طراحی و استفاده از نانوکامپوزیت‌های جدید BiOBr/Ag@TCPP و BiOBr/Ag@SnTCPP در تخریب آلاینده رنگی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 287-306]
 • ترسیب الکتروشیمیایی سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W/SiO2 و بررسی رفتار خوردگی آنها در محلول NaCl % 5/3 [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 51-62]
 • ترکیبات دی بنزوآزپین اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلومیپرامین در حضور و غیاب 1و3 دی متیل بابیتوریک اسید : سنتز الکتروشیمیایی مشتق جدیدی از ترکیبات دی بنزوآزپین [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 99-114]
 • ترکیبات نیتروآروماتیک احیای فوتوکاتالیزوری ترکیبات نیترو آروماتیک به ترکیبات آمین متناظر آنها با استفاده از rGO/ZnFe2O4 تحت تابش دهی نور مرئی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 109-122]
 • تصفیه آب ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 107-124]
 • تعادل مایع-مایع اندازه گیری و مدل سازی داده‌های تعادلی مایع-مایع سامانه سه تایی (آب + اسید بوتیریک + متیل سیکلوهگزانول) در دمای 293.2 کلوین [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 159-174]
 • تکنیک‌های طیف‌سنجی سنتز، شناسایی و ارزیابی برهم‌کنش DNA با کمپلکس جدیدی از نقره (I) با لیگاندهایی بر پایه دی‌آزافلورن : مطالعه تجربی و نظری [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 32-50]
 • تیوفن-3-کربوکسیلیک اسید سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 49-62]
 • تولید اکسیژن بررسی اثر آنیون نمک نیکل و الکترولیت بر روی فعالیت الکتروکاتالیزوری لایه نازک هیدروکسید نیکل در الکترواکسایش آب [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 137-148]

ج

 • جذب آلاینده متان طراحی و ساخت نانوساختارهای آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در زمینه جذب گاز متان: بهینه سازی فرایند با استفاده از مطالعات سیستماتیک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 273-286]
 • جذب فیزیکی ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 9-28]

چ

 • چارچوب فلز-آلی کپسوله کردن تنگستوفسفریک اسید در چارچوپ آلی-فلزی به عنوان کاتالیزور ناهمگن جهت انجام نوآرایی فرایز فنیل استات با جهت گزینی در موقعیت پارا [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 25-38]
 • چارچوب فلز-آلی کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 9-24]
 • چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی تهیه و شناسایی داروی فنوفیبرات بارگذاری شده در چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی و بررسی افزایش محلولیت دارو در فرمولاسیون ساخته شده [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 125-138]
 • چارچوبهای فلز-آلی ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 9-28]

ح

 • حسگر نوری طراحی حسگر نوری جهت اندازه گیری یون سیانید براساس تثبیت شناساگر نین هیدرین در بستر سل-ژل [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 101-112]
 • حلال اتکتیک عمیق استخراج فاز جامد میکرو پخشی بر پایه نانو پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی سطحی و حلال عمیق سبز با بهینه سازی به روش طراحی ترکیب مرکزی برای اندازه گیری دیپیریدامول در نمونه های دارویی و بیولوژیکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 47-62]
 • حلالیت بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت 4-آمینو بنزوئیک اسید در مخلوط دوتایی حلال ها [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 73-84]
 • حلال گرمایی سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO3: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 29-46]

خ

 • خاصیت نوری غیرخطی تهیه و تعیین ساختار بلوری شبه چندریخت کمپلکس نیکل حاوی لیگاند ماکروسیکل شیف‌باز، [NiLCl]Cl•H2O، در دمای پایین، و محاسبه‌ی تاثیر تغییر هالوژن بر روی قطبش‌پذیری و فرا‌قطبش‌پذیری [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 219-232]
 • خواص ضدسرطانی بررسی خواص ضدسرطانی ترکیب باز شیف بر پایه‌ی 4و5و6و7-تتراهیدروبنزو[d]تیازول [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 349-362]
 • خودتمیزشونده سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 199-218]
 • خودتمیز شونده سنتز اکسیدهای کبالت اصلاح شده با پالمتیک اسید و استیک اسید و کاربرد آنها بعنوان پوشش آبگریز و خودتمیزشونده [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 9-20]

د

 • دی‌آزافلورن سنتز، شناسایی و ارزیابی برهم‌کنش DNA با کمپلکس جدیدی از نقره (I) با لیگاندهایی بر پایه دی‌آزافلورن : مطالعه تجربی و نظری [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 32-50]
 • دی اکسید تیتانیوم تولید متان با استفاده از واکنش احیای فوتوکاتالیستی دی‌اکسید کربن در حضور فوتوکاتالیست‌های دی‌اکسید تیتانیوم اصلاح شده با نیکل و مس [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 37-48]
 • دی اکسید کربن بررسی نقش کاتالیزوری ترکیبات استیل استونات فلزی در واکنش دی اکسید کربن و استایرن اکسید برای تولید استایرن کربنات [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 113-124]
 • دی اکسید کربن فوق بحرانی استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شیراز با سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 123-138]
 • دی ایندولیل اکسیندول تهیه، شناسایی و کاربرد نانوکاتالیزور مغناطیسی Fe3O4@ CeO2 برای سنتز مشتقات دی ایندولیل اکسیندول [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 149-166]
 • داوسون سنتز کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی‌بنزوتیوفن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 63-78]
 • دی‌بنزوتیوفن سنتز کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی‌بنزوتیوفن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 63-78]
 • دفریپیرون سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 139-164]
 • دورنگ نمایی دورانی بررسی خواص ضدسرطانی ترکیب باز شیف بر پایه‌ی 4و5و6و7-تتراهیدروبنزو[d]تیازول [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 349-362]

ر

 • ربایندگی رادیکال اندازه‌گیری ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آسکوربیک اسید در ربایندگی رادیکال آزاد TEMPO با استفاده از ریزترازوی کریستال کوارتز به عنوان یک روش جدید [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 307-318]
 • رده سلولی G-292 سنتز و تعیین ساختار مولکولی هتروسیکل سه حلقوی اسپیرو فوران و بررسی خواص سیتوتوکسیک آن بر روی رده سلول های سرطانی G-292 [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 25-36]
 • ریزاستخراج کاربرد نانوذرات مغناطیسی عاملدارشده با گرافن اکسید توسط عامل RAFT به عنوان نانوجاذب در ریزاستخراج فاز جامد پخشی ملامین از محیط‌های آبی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 125-140]
 • ریزترازوی کریستال کوارتز اندازه‌گیری ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آسکوربیک اسید در ربایندگی رادیکال آزاد TEMPO با استفاده از ریزترازوی کریستال کوارتز به عنوان یک روش جدید [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 307-318]
 • رزونانس پلاسمون سطحی اندازه‌گیری متانفرین توسط روش پاسخ سطح با استفاده از پیک فرابنفش- مرئیِ رزونانس جذب سطحی مربوط به نانوذرات نقره [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 95-108]
 • رنگ خوراکی بررسی سینتیک و ایزوترم فرآیند جذب سطحی نانو ذرات نیکل اکسید در حذف رنگ خوراکی از پساب صنعتی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 333-348]
 • روی تیتانات سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO3: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 29-46]
 • روش MTT سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 139-164]
 • روش اولتراسونیک به همراه مایسل معکوس طراحی و ساخت نانوساختارهای آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در زمینه جذب گاز متان: بهینه سازی فرایند با استفاده از مطالعات سیستماتیک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 273-286]
 • روش پلاریزاسیون تافل اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 63-72]
 • روش فنتون استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون جهت تصفیه پسابهای حاوی آلاینده‌های نفتی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 85-100]
 • روش هم‌رسوبی بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 125-136]

ز

 • زاویه تماس سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 199-218]

س

 • ساختار بلوری سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 95-106]
 • ساختار بلوری تهیه و تعیین ساختار بلوری شبه چندریخت کمپلکس نیکل حاوی لیگاند ماکروسیکل شیف‌باز، [NiLCl]Cl•H2O، در دمای پایین، و محاسبه‌ی تاثیر تغییر هالوژن بر روی قطبش‌پذیری و فرا‌قطبش‌پذیری [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 219-232]
 • سامانه سه تایی اندازه گیری و مدل سازی داده‌های تعادلی مایع-مایع سامانه سه تایی (آب + اسید بوتیریک + متیل سیکلوهگزانول) در دمای 293.2 کلوین [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 159-174]
 • سدیم آلژینات سنتز و شناسایی هیدروژل نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی بر پایه پلی ((2-دی متیل آمینو) اتیل متاکریلات) پیوند زده شده بر روی پلیمر زیست‌سازگار سدیم آلژینات [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 9-24]
 • سدیم دودسیل سولفات ساخت نانوکامپوزیت MnFe2O4/ZnO و کاربرد آن در فرآیند فوتو فنتون برای حذف سورفکتانت از محلول های آبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 363-376]
 • سرعت افزایش محلول‌ها بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 125-136]
 • سرعت انحلال تهیه و شناسایی داروی فنوفیبرات بارگذاری شده در چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی و بررسی افزایش محلولیت دارو در فرمولاسیون ساخته شده [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 125-138]
 • سرعت هیدرولیز مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 139-152]
 • سیکلو تری فسفات سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 95-106]
 • سیکلوهگزیل ایزوسیانید سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 49-62]
 • سل-ژل سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 199-218]
 • سل-ژل طراحی حسگر نوری جهت اندازه گیری یون سیانید براساس تثبیت شناساگر نین هیدرین در بستر سل-ژل [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 101-112]
 • سل ژل خوداحتراقی سنتز اکسیدهای کبالت اصلاح شده با پالمتیک اسید و استیک اسید و کاربرد آنها بعنوان پوشش آبگریز و خودتمیزشونده [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 9-20]
 • سیلیکا سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 199-218]
 • سلول خورشیدی پروسکایتی سلول خورشیدی پروسکایتی ارزان قیمت بر پایه انتقال دهنده حفره ایمیدازولی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 257-272]
 • سنتز بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 125-136]
 • سنتز سبز کاربرد کاتالیستی نانوذرات پالادیم پوشش داده شده روی گرافن اکسید اصلاح شده با عصاره گیاه زوفایی ((Thymbraspicata در واکنش های جفت شدن سوزوکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 233-244]
 • سنتز سبز سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 49-62]
 • سینتیک بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 77-94]
 • سینتیک استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون جهت تصفیه پسابهای حاوی آلاینده‌های نفتی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 85-100]
 • سینرژیسم مطالعه برهمکنش مخلوط دو جزئی حاوی بیوسورفکتانت سدیم کلات و سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات بااستفاده از تکنیک هدایت سنجی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 175-190]
 • سورفکتانت ساخت نانوکامپوزیت MnFe2O4/ZnO و کاربرد آن در فرآیند فوتو فنتون برای حذف سورفکتانت از محلول های آبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 363-376]
 • سورفکتانت مطالعه برهمکنش مخلوط دو جزئی حاوی بیوسورفکتانت سدیم کلات و سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات بااستفاده از تکنیک هدایت سنجی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 175-190]
 • سورفکتانت CTAB بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 125-136]
 • سورفکتانت CTAB اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 63-72]
 • سورفکتانت Triton X-100 اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 63-72]
 • سوزوکی کاربرد کاتالیستی نانوذرات پالادیم پوشش داده شده روی گرافن اکسید اصلاح شده با عصاره گیاه زوفایی ((Thymbraspicata در واکنش های جفت شدن سوزوکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 233-244]
 • سوکسله استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شیراز با سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 123-138]
 • سولفورزدایی اکسایشی سنتز کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی‌بنزوتیوفن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 63-78]
 • سونوکاتالیزور بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 77-94]

ش

 • شبه چندریخت تهیه و تعیین ساختار بلوری شبه چندریخت کمپلکس نیکل حاوی لیگاند ماکروسیکل شیف‌باز، [NiLCl]Cl•H2O، در دمای پایین، و محاسبه‌ی تاثیر تغییر هالوژن بر روی قطبش‌پذیری و فرا‌قطبش‌پذیری [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 219-232]
 • شبیه سازی مولکولی ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 9-28]
 • شیف باز تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدنیوم(VI) با لیگاند شیف باز 4-متوکسی سالسیل آلدهید 2-آمینو بنزوئیل هیدرازون و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 183-198]
 • شیف‌باز تهیه و تعیین ساختار بلوری شبه چندریخت کمپلکس نیکل حاوی لیگاند ماکروسیکل شیف‌باز، [NiLCl]Cl•H2O، در دمای پایین، و محاسبه‌ی تاثیر تغییر هالوژن بر روی قطبش‌پذیری و فرا‌قطبش‌پذیری [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 219-232]

ط

 • طراحی آزمایش استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شیراز با سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 123-138]
 • طراحی ترکیب مرکزی استخراج فاز جامد میکرو پخشی بر پایه نانو پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی سطحی و حلال عمیق سبز با بهینه سازی به روش طراحی ترکیب مرکزی برای اندازه گیری دیپیریدامول در نمونه های دارویی و بیولوژیکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 47-62]
 • طراحی فاکتوریل طراحی و ساخت نانوساختارهای آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در زمینه جذب گاز متان: بهینه سازی فرایند با استفاده از مطالعات سیستماتیک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 273-286]
 • طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W/SiO2 و بررسی رفتار خوردگی آنها در محلول NaCl % 5/3 [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 51-62]
 • طیف سنجی فرابنفش-مریی طراحی حسگر نوری جهت اندازه گیری یون سیانید براساس تثبیت شناساگر نین هیدرین در بستر سل-ژل [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 101-112]

ظ

 • ظرفیت آنتی‌اکسیدانی اندازه‌گیری ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آسکوربیک اسید در ربایندگی رادیکال آزاد TEMPO با استفاده از ریزترازوی کریستال کوارتز به عنوان یک روش جدید [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 307-318]
 • ظرفیت خازنی بررسی اثر پارامترهای سنتزی اکسایش الکتروشیمیایی در حضور آمونیوم سولفات بر رفتار الکتروشیمیایی پارچه کربنی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 63-76]

غ

 • غیر طبیعی شدن بررسی خواص ضدسرطانی ترکیب باز شیف بر پایه‌ی 4و5و6و7-تتراهیدروبنزو[d]تیازول [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 349-362]

ف

 • فرآیند اکسایش پیشرفته کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 9-24]
 • فرایند شبه فنتون تخریب همیاری شده با فراصوت متیلن آبی با استفاده از CuCo2O4 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن شبه فنتون [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 167-182]
 • فسفر آمید سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 95-106]
 • فعالیت ضد باکتریایی تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدنیوم(VI) با لیگاند شیف باز 4-متوکسی سالسیل آلدهید 2-آمینو بنزوئیل هیدرازون و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 183-198]
 • فعالیت فوتوکاتالیستی سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO3: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 29-46]
 • فیلم هیدروکسید نیکل بررسی اثر آنیون نمک نیکل و الکترولیت بر روی فعالیت الکتروکاتالیزوری لایه نازک هیدروکسید نیکل در الکترواکسایش آب [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 137-148]
 • فلوراید بررسی حذف فلوراید و کروم از محلول‌های آبی توسط نانو ذرات سیلیس و SBA-15 سنتز شده از اندام گیاه ذرت‌ [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 165-180]
 • فنوفیبرات تهیه و شناسایی داروی فنوفیبرات بارگذاری شده در چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی و بررسی افزایش محلولیت دارو در فرمولاسیون ساخته شده [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 125-138]
 • فوتو-فنتون کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 9-24]
 • فوتوکاتالیست کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 9-24]
 • فوتوکاتالیست احیای فوتوکاتالیزوری ترکیبات نیترو آروماتیک به ترکیبات آمین متناظر آنها با استفاده از rGO/ZnFe2O4 تحت تابش دهی نور مرئی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 109-122]
 • فوق آبگریزی سنتز اکسیدهای کبالت اصلاح شده با پالمتیک اسید و استیک اسید و کاربرد آنها بعنوان پوشش آبگریز و خودتمیزشونده [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 9-20]

ق

 • قدرت پیوند N1-C1 مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 139-152]

ک

 • کاتالیزور کپسوله کردن تنگستوفسفریک اسید در چارچوپ آلی-فلزی به عنوان کاتالیزور ناهمگن جهت انجام نوآرایی فرایز فنیل استات با جهت گزینی در موقعیت پارا [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 25-38]
 • کاتالیزور فلزی بررسی نقش کاتالیزوری ترکیبات استیل استونات فلزی در واکنش دی اکسید کربن و استایرن اکسید برای تولید استایرن کربنات [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 113-124]
 • کاتالیزور ناهمگن کمپلکس کبالت‌(II) تثبیت شده بر روی گرافن اکسید عامل دار شده به عنوان یک کاتالیزور موثر برای اپوکسایش آلکن‌ها [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 85-98]
 • کاتالیزور ناهمگن تخریب همیاری شده با فراصوت متیلن آبی با استفاده از CuCo2O4 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن شبه فنتون [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 167-182]
 • کاتالیزور نشانده شده روی سیلیکا سنتز، شناسایی و کاربرد N،N،N'،N'-تترامتیل‌اتیلن‌دی‌آمینیوم-N-(سیلیکا-n-پروپیل)-N'-سولفونیک اسید کلرید تری‌فلوئورواستات به عنوان کاتالیزوری جدید و کارآمد برای تهیه بیس-کومارین‌ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 167-182]
 • کادمیوم ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 107-124]
 • کبالتیت مس تخریب همیاری شده با فراصوت متیلن آبی با استفاده از CuCo2O4 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن شبه فنتون [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 167-182]
 • کدورت استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون جهت تصفیه پسابهای حاوی آلاینده‌های نفتی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 85-100]
 • کربن فعال سنتز کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی‌بنزوتیوفن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 63-78]
 • کربوکسی متیل سلولز ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 107-124]
 • کروم بررسی حذف فلوراید و کروم از محلول‌های آبی توسط نانو ذرات سیلیس و SBA-15 سنتز شده از اندام گیاه ذرت‌ [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 165-180]
 • کی‌لیت‌درمانی سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 139-164]
 • کلمات کلیدی: کلومیپرامین اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلومیپرامین در حضور و غیاب 1و3 دی متیل بابیتوریک اسید : سنتز الکتروشیمیایی مشتق جدیدی از ترکیبات دی بنزوآزپین [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 99-114]
 • کمپلکس کبالت کمپلکس کبالت‌(II) تثبیت شده بر روی گرافن اکسید عامل دار شده به عنوان یک کاتالیزور موثر برای اپوکسایش آلکن‌ها [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 85-98]
 • کمپلکس مولیبدنیوم(VI) تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدنیوم(VI) با لیگاند شیف باز 4-متوکسی سالسیل آلدهید 2-آمینو بنزوئیل هیدرازون و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 183-198]
 • کوتیاپین اندازه‌گیری مقادیر کم منیزیم(II) با استفاده از یک حسگر پتانسیومتری برپایه یون‌دوست کوتیاپین [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 141-158]

گ

 • گیاه ذرت بررسی حذف فلوراید و کروم از محلول‌های آبی توسط نانو ذرات سیلیس و SBA-15 سنتز شده از اندام گیاه ذرت‌ [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 165-180]
 • گرافن کاربرد کاتالیستی نانوذرات پالادیم پوشش داده شده روی گرافن اکسید اصلاح شده با عصاره گیاه زوفایی ((Thymbraspicata در واکنش های جفت شدن سوزوکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 233-244]
 • گرافن اکسید کمپلکس کبالت‌(II) تثبیت شده بر روی گرافن اکسید عامل دار شده به عنوان یک کاتالیزور موثر برای اپوکسایش آلکن‌ها [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 85-98]
 • گرافن اکسید کاربرد نانوذرات مغناطیسی عاملدارشده با گرافن اکسید توسط عامل RAFT به عنوان نانوجاذب در ریزاستخراج فاز جامد پخشی ملامین از محیط‌های آبی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 125-140]
 • گرمادرمانی(هایپرترمی) تهیه و مشخصه یابی نانوذره‌ های آهن اکسید روکش داده شده با طلا جهت کاربرد در گرما درمانی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 71-84]
 • گزینندگی ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 9-28]
 • گلیسرول نانوکامپوزیت نقره-نانولوله های کربنی ترسیب شده بر روی نانولوله های تیتانیم اکسید برای کاربرد به عنوان یک الکتروکاتالیست مناسب در اکسیداسیون گلیسرول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 115-124]
 • گوگردزدایی ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 9-28]

ل

 • لانگمویر بررسی سینتیک و ایزوترم فرآیند جذب سطحی نانو ذرات نیکل اکسید در حذف رنگ خوراکی از پساب صنعتی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 333-348]
 • لیگاند سه دندانه سنتز و تعیین ساختار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی جدید یک بعدی مس( ‏II‏) حاوی ‏لیگاند باز شیف سه دندانه ای ‏‏(‏N2O‏) و لیگاند پل استات و بررسی فعالیت ضد ‏باکتریایی لیگاند و پلیمر [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 319-332]
 • لیمونن استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شیراز با سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 123-138]

م

 • ماکروسیکل تهیه و تعیین ساختار بلوری شبه چندریخت کمپلکس نیکل حاوی لیگاند ماکروسیکل شیف‌باز، [NiLCl]Cl•H2O، در دمای پایین، و محاسبه‌ی تاثیر تغییر هالوژن بر روی قطبش‌پذیری و فرا‌قطبش‌پذیری [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 219-232]
 • مایکروویو سنتز تک ظرفی ، سه جزئی مشتقات2-آمینو- 4H -کرومن تحت تابش مایکروویو در حضور نانو کاتالیست Sr2As2O7 [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 153-166]
 • مالتول سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 139-164]
 • متانفرین اندازه‌گیری متانفرین توسط روش پاسخ سطح با استفاده از پیک فرابنفش- مرئیِ رزونانس جذب سطحی مربوط به نانوذرات نقره [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 95-108]
 • متیلن آبی تخریب همیاری شده با فراصوت متیلن آبی با استفاده از CuCo2O4 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن شبه فنتون [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 167-182]
 • متیلن بلو سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO3: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 29-46]
 • متیلن بلو بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 77-94]
 • محیط آبی سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 49-62]
 • مخلوط حلال ها بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت 4-آمینو بنزوئیک اسید در مخلوط دوتایی حلال ها [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 73-84]
 • مدل ترمودینامیکی NRTL اندازه گیری و مدل سازی داده‌های تعادلی مایع-مایع سامانه سه تایی (آب + اسید بوتیریک + متیل سیکلوهگزانول) در دمای 293.2 کلوین [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 159-174]
 • مدل یونیفک بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت 4-آمینو بنزوئیک اسید در مخلوط دوتایی حلال ها [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 73-84]
 • مس تولید متان با استفاده از واکنش احیای فوتوکاتالیستی دی‌اکسید کربن در حضور فوتوکاتالیست‌های دی‌اکسید تیتانیوم اصلاح شده با نیکل و مس [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 37-48]
 • مس(‏II‏) سنتز و تعیین ساختار بلوری پلیمر کئوردیناسیونی جدید یک بعدی مس( ‏II‏) حاوی ‏لیگاند باز شیف سه دندانه ای ‏‏(‏N2O‏) و لیگاند پل استات و بررسی فعالیت ضد ‏باکتریایی لیگاند و پلیمر [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 319-332]
 • مشتقات یورازول مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 139-152]
 • مطالعات تئوری سنتز، شناسایی و ارزیابی برهم‌کنش DNA با کمپلکس جدیدی از نقره (I) با لیگاندهایی بر پایه دی‌آزافلورن : مطالعه تجربی و نظری [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 32-50]
 • مقاومت به خوردگی سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W/SiO2 و بررسی رفتار خوردگی آنها در محلول NaCl % 5/3 [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 51-62]
 • ملامین کاربرد نانوذرات مغناطیسی عاملدارشده با گرافن اکسید توسط عامل RAFT به عنوان نانوجاذب در ریزاستخراج فاز جامد پخشی ملامین از محیط‌های آبی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 125-140]
 • منحنی نایکوئیست بررسی کاهش خوردگی فولاد در محیط اسیدهیدروکلریک در حضور عامل بازدارنده بر پایه نانوذرات اکسید آهن [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 39-50]
 • منیزیم اندازه‌گیری مقادیر کم منیزیم(II) با استفاده از یک حسگر پتانسیومتری برپایه یون‌دوست کوتیاپین [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 141-158]
 • مواد انتقال‌دهنده حفره سلول خورشیدی پروسکایتی ارزان قیمت بر پایه انتقال دهنده حفره ایمیدازولی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 257-272]

ن

 • نانوپوشش سنتز اکسیدهای کبالت اصلاح شده با پالمتیک اسید و استیک اسید و کاربرد آنها بعنوان پوشش آبگریز و خودتمیزشونده [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 9-20]
 • نانو پوشش سنتز و بررسی خواص مواد پوششی آبگریز بر پایه‌ی ترکیبات آلکوکسی سیلان [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 199-218]
 • نانو ذرات پالادیم کاربرد کاتالیستی نانوذرات پالادیم پوشش داده شده روی گرافن اکسید اصلاح شده با عصاره گیاه زوفایی ((Thymbraspicata در واکنش های جفت شدن سوزوکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 233-244]
 • نانو ذرات سیلیس بررسی حذف فلوراید و کروم از محلول‌های آبی توسط نانو ذرات سیلیس و SBA-15 سنتز شده از اندام گیاه ذرت‌ [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 165-180]
 • نانوذرات مغناطیسی تهیه، شناسایی و کاربرد نانوکاتالیزور مغناطیسی Fe3O4@ CeO2 برای سنتز مشتقات دی ایندولیل اکسیندول [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 149-166]
 • نانوذرات مغناطیسی بررسی کاهش خوردگی فولاد در محیط اسیدهیدروکلریک در حضور عامل بازدارنده بر پایه نانوذرات اکسید آهن [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 39-50]
 • نانوذرات مغناطیسی کاربرد نانوذرات مغناطیسی عاملدارشده با گرافن اکسید توسط عامل RAFT به عنوان نانوجاذب در ریزاستخراج فاز جامد پخشی ملامین از محیط‌های آبی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 125-140]
 • نانو ذرات مغناطیسی استخراج فاز جامد میکرو پخشی بر پایه نانو پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی سطحی و حلال عمیق سبز با بهینه سازی به روش طراحی ترکیب مرکزی برای اندازه گیری دیپیریدامول در نمونه های دارویی و بیولوژیکی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 47-62]
 • نانوذرات منیزیم هیدروکسید بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 125-136]
 • نانوذرات نقره نانوکامپوزیت نقره-نانولوله های کربنی ترسیب شده بر روی نانولوله های تیتانیم اکسید برای کاربرد به عنوان یک الکتروکاتالیست مناسب در اکسیداسیون گلیسرول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 115-124]
 • نانو ذرات نقره اندازه‌گیری متانفرین توسط روش پاسخ سطح با استفاده از پیک فرابنفش- مرئیِ رزونانس جذب سطحی مربوط به نانوذرات نقره [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 95-108]
 • نانوذرۀ آهن اکسید با روکش طلا تهیه و مشخصه یابی نانوذره‌ های آهن اکسید روکش داده شده با طلا جهت کاربرد در گرما درمانی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 71-84]
 • نانوذرۀ طلا تهیه و مشخصه یابی نانوذره‌ های آهن اکسید روکش داده شده با طلا جهت کاربرد در گرما درمانی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 71-84]
 • نانوذرۀ مغناطیسی تهیه و مشخصه یابی نانوذره‌ های آهن اکسید روکش داده شده با طلا جهت کاربرد در گرما درمانی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 71-84]
 • نانوفوتوکاتالیست تولید متان با استفاده از واکنش احیای فوتوکاتالیستی دی‌اکسید کربن در حضور فوتوکاتالیست‌های دی‌اکسید تیتانیوم اصلاح شده با نیکل و مس [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 37-48]
 • نانوکاتالیزور تهیه، شناسایی و کاربرد نانوکاتالیزور مغناطیسی Fe3O4@ CeO2 برای سنتز مشتقات دی ایندولیل اکسیندول [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 149-166]
 • نانوکاتالیزور ساخت نانوکامپوزیت MnFe2O4/ZnO و کاربرد آن در فرآیند فوتو فنتون برای حذف سورفکتانت از محلول های آبی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 363-376]
 • نانو کاتالیست سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو کامپوزیت آلومینیوم (III) تثبیت شده بر NiFe2O4 اصلاح شده با نقاط کوانتومی گرافنی در تهیه‌ی مشتق های بنزوتیازول [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 51-70]
 • نانوکامپوزیت سنتز و شناسایی هیدروژل نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی بر پایه پلی ((2-دی متیل آمینو) اتیل متاکریلات) پیوند زده شده بر روی پلیمر زیست‌سازگار سدیم آلژینات [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 9-24]
 • نانو کامپوزیت. بیسموت اکسی برمید سنتز، طراحی و استفاده از نانوکامپوزیت‌های جدید BiOBr/Ag@TCPP و BiOBr/Ag@SnTCPP در تخریب آلاینده رنگی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 287-306]
 • نانو گرافن اکساید ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 107-124]
 • نانولوله کربنی نانوکامپوزیت نقره-نانولوله های کربنی ترسیب شده بر روی نانولوله های تیتانیم اکسید برای کاربرد به عنوان یک الکتروکاتالیست مناسب در اکسیداسیون گلیسرول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 115-124]
 • نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی سنتز و شناسایی هیدروژل نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی بر پایه پلی ((2-دی متیل آمینو) اتیل متاکریلات) پیوند زده شده بر روی پلیمر زیست‌سازگار سدیم آلژینات [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 9-24]
 • نانولوله های تیتانیم اکسید/تیتانیم نانوکامپوزیت نقره-نانولوله های کربنی ترسیب شده بر روی نانولوله های تیتانیم اکسید برای کاربرد به عنوان یک الکتروکاتالیست مناسب در اکسیداسیون گلیسرول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 115-124]
 • نانوماده سنتز، شناسایی و کاربرد N،N،N'،N'-تترامتیل‌اتیلن‌دی‌آمینیوم-N-(سیلیکا-n-پروپیل)-N'-سولفونیک اسید کلرید تری‌فلوئورواستات به عنوان کاتالیزوری جدید و کارآمد برای تهیه بیس-کومارین‌ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 167-182]
 • نانومواد متخلخل ایتریم طراحی و ساخت نانوساختارهای آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در زمینه جذب گاز متان: بهینه سازی فرایند با استفاده از مطالعات سیستماتیک [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 273-286]
 • نقاط کوانتومی گرافنی سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو کامپوزیت آلومینیوم (III) تثبیت شده بر NiFe2O4 اصلاح شده با نقاط کوانتومی گرافنی در تهیه‌ی مشتق های بنزوتیازول [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 51-70]
 • نقره(I) سنتز، شناسایی و ارزیابی برهم‌کنش DNA با کمپلکس جدیدی از نقره (I) با لیگاندهایی بر پایه دی‌آزافلورن : مطالعه تجربی و نظری [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 32-50]
 • نیکل ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 107-124]
 • نیکل تهیه و تعیین ساختار بلوری شبه چندریخت کمپلکس نیکل حاوی لیگاند ماکروسیکل شیف‌باز، [NiLCl]Cl•H2O، در دمای پایین، و محاسبه‌ی تاثیر تغییر هالوژن بر روی قطبش‌پذیری و فرا‌قطبش‌پذیری [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 219-232]
 • نیکل اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 63-72]
 • نیکل تولید متان با استفاده از واکنش احیای فوتوکاتالیستی دی‌اکسید کربن در حضور فوتوکاتالیست‌های دی‌اکسید تیتانیوم اصلاح شده با نیکل و مس [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 37-48]
 • نیکل (II) سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 139-164]
 • نوآرایی فرایز کپسوله کردن تنگستوفسفریک اسید در چارچوپ آلی-فلزی به عنوان کاتالیزور ناهمگن جهت انجام نوآرایی فرایز فنیل استات با جهت گزینی در موقعیت پارا [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 25-38]
 • نور مریی سنتز، طراحی و استفاده از نانوکامپوزیت‌های جدید BiOBr/Ag@TCPP و BiOBr/Ag@SnTCPP در تخریب آلاینده رنگی [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 287-306]

و

 • واحد بی تقارن سنتز و مطالعه ی ساختاری دو ترکیب جدید فسفر (V)-اکسیژن متعلق به دو خانواده ی متفاوت فسفر آمیدها و فسفات ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 95-106]
 • واکنش افزایشی مایکل اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4-آمینو فنول در حضور2- مرکاپتو بنزایمیدازولها و سنتز مشتقات جدید ارگانوسولفور [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 79-94]
 • واکنش بدون حلال سنتز، شناسایی و کاربرد N،N،N'،N'-تترامتیل‌اتیلن‌دی‌آمینیوم-N-(سیلیکا-n-پروپیل)-N'-سولفونیک اسید کلرید تری‌فلوئورواستات به عنوان کاتالیزوری جدید و کارآمد برای تهیه بیس-کومارین‌ها [دوره 16، شماره 58، 1400، صفحه 167-182]
 • واکنش پاسرینی سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 49-62]
 • واکنش چندجزیی سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 49-62]
 • واکنش های چند جزئی سنتز و تعیین ساختار مولکولی هتروسیکل سه حلقوی اسپیرو فوران و بررسی خواص سیتوتوکسیک آن بر روی رده سلول های سرطانی G-292 [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 25-36]
 • ولتامتری چرخه ای اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلومیپرامین در حضور و غیاب 1و3 دی متیل بابیتوریک اسید : سنتز الکتروشیمیایی مشتق جدیدی از ترکیبات دی بنزوآزپین [دوره 16، شماره 59، 1400، صفحه 99-114]
 • ولتامتری چرخه‌ایی اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4-آمینو فنول در حضور2- مرکاپتو بنزایمیدازولها و سنتز مشتقات جدید ارگانوسولفور [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 79-94]

ه

 • هیدروترمال احیای فوتوکاتالیزوری ترکیبات نیترو آروماتیک به ترکیبات آمین متناظر آنها با استفاده از rGO/ZnFe2O4 تحت تابش دهی نور مرئی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 109-122]
 • هیدروژل سنتز و شناسایی هیدروژل نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی بر پایه پلی ((2-دی متیل آمینو) اتیل متاکریلات) پیوند زده شده بر روی پلیمر زیست‌سازگار سدیم آلژینات [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 9-24]

ی

 • یون سیانید طراحی حسگر نوری جهت اندازه گیری یون سیانید براساس تثبیت شناساگر نین هیدرین در بستر سل-ژل [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 101-112]